Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?

Sammanfattningar och fördjupning om miljö, hälsa, djurvälfärd och livsmedelsförsörjning

På dessa sidor presenteras en översikt av vad forskningen säger kring hur ekologisk produktion och konsumtion påverkar miljö och samhälle. Sidorna har tagits fram av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och är hämtade från Epok:s hemsida. En lättillgänglig översikt ges i sammanfattningar och ingresser till de olika avsnitten. Det finns också mer omfattande texter att läsa om du vill fördjupa dig och slutligen presenteras källmaterialet i referenslistor. Vi tipsar också om vidare läsning i anslutning till texterna.

Epok är ensamt ansvarig för texterna som baseras på vetenskapliga arbeten. Texterna har också diskuterats och granskats av andra forskare och experter.


Ett avsnitt om hur ekologiskt lantbruk påverkar markens bördighet ska också presenteras här, men Epok har skjutit på publiceringen till hösten 2020. Avsikten är att portalen regelbundet ska uppdateras och utvecklas. Det innebär att forskningsunderlag för fler ämnesområden kan komma att presenteras på dessa sidor.

Nyheter inom vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?

2020-10-27

Ny studie sammanställer de globala lustgasutsläppen

Koncentrationen av lustgas - även kallad dikväveoxid - i atmosfären ökar kraftigt och påskyndar klimatförändringarna. Förutom koldioxid och metan är det den tredje viktigaste växthusgasen som släpps ut kopplat till mänskliga aktiviteter. Av de mänskliga aktiviteterna så är det främst användning av syntetiskt framställt kvävegödsel inom jordbruket som ger upphov till klimatpåverkan från lustgasutsläpp. Läs vidare
;