Om portalen

Ekofakta.se är en portal om ekologisk produktion och ekologisk mat. Portalen är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Uppdraget att skapa portalen gavs 2018 till SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet som också har ansvarar för att fortsätta driva portalen.

Webbportal för ekologisk produktion och ekologisk mat är en del av Jordbruksverkets åtgärdsplan för att främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter 2030. Åtgärdsplanen ligger inom ramen för livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen 2017. Uppdraget att skapa och driva portalen utlystes av Jordbruksverket 2018 och gavs till SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok).

Epok är huvudansvariga för att bygga och driva webbportalen men driver projektet i samarbete med en rad branschorganisationer enligt de önskemål som fanns i Jordbruksverkets utlysning.

Huvudsyftet med portalen är att skapa en gemensam neutral plattform för en fakta- och vetenskapsbaserad information om ekologisk produktion och ekologisk mat, där olika aktörer samarbetar och samordnar kommunikationen. Epok har dock ensamt ansvar för den forskningsbaserade fakta om påverkan på miljö, djurvälfärd och samhälle som tagits fram i samarbete med forskare inom de ämnesområden som tas upp.

Organisationerna som deltagit i arbetet med portalen

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
Huvudansvariga för portalen i sin helhet och för forskningsbaserad fakta om påverkan på miljö, djurvälfärd och samhälle, sköter också driften av portalen.

Organic Sweden är en plattform för aktörer på den ekologiska marknaden som samverkar för att öka försäljning och export av ekologisk mat och dryck för att ta vara på det växande marknadsutrymmet både i Sverige och internationellt.
Inspel till webbportalen: Främst frågor som rör marknad, marknadsanalyser och export. Ansvariga för kommunikationsguide för företag och marknadsinformation.

Ekologiska lantbrukarna jobbar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag.
Inspel till webbportalen: Ekologiska Lantbrukarna har gjort inspirationsfilmerna som visar hur engagerade lantbrukare på svenska ekogårdar jobbar med att omsätta det ekologiska lantbrukets principer i praktiken. De har också kommit med inspel kring lantbruksfrågor, rådgivningsguide och för information om ekologiskt lantbruk i praktiken.

KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifiering av ekologiska och hållbara livsmedel och informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat.
Inspel till webbportalen: I huvudsak för avsnitten om regelverk och certifiering samt för de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion.

Ekomatcentrum är ett nationellt kompetenscentrum för ekologisk konsumtion. Föreningen arbetar för en långsiktigt hållbar produktion av mat i livsmedelskedjans alla led. Prioriterade områden är offentlig sektor och restaurang.
Inspel till webbportalen: Främst frågor som rör restaurang, offentlig sektor och butiker.

Hur har vi arbetat med portalen?

Portalens huvuddrag, struktur och innehåll (utom forskningsdelen) har tagits fram gemensamt via workshops under ledning av kommunikationsbyrån Infab. Varje organisation har bidragit med material till de delar som ligger nära respektive verksamhetsområde. Det löpande arbetet med portalen sköts av Epok.

Avsnittet med forskningsbaserad fakta om påverkan på miljö, djurvälfärd och samhälle har tagits fram av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och är hämtade från Epok:s hemsida. Texterna har också diskuterats och granskats av andra forskare och experter. Epok har dock ansvar för de slutgiltiga texterna i portalen.