Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

Skördarna i ekologisk produktion är generellt lägre än i konventionell produktion. Det har därför ifrågasatts om ekologisk produktion kan producera mat så det räcker till alla. Studier visar dock att det skulle vara möjligt att försörja den växande befolkningen med ekologiskt producerade livsmedel på befintlig jordbruksmark om konsumtionen av animaliska produkter begränsas och svinnet minskar i alla led i livsmedelskedjan.


Genom en minskad konsumtion av kött i den rika delen av världen och högre skördar i låginkomstländer räcker jordbruksmarken för att producera mat till fler framöver. Detta gäller även om skördarna i det industrialiserade lantbruket skulle minska något. Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad.

Nyheter inom avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

2021-06-18

Kväve en begränsande faktor vid uppskalning av ekologisk odling

Tidigare studier* har visat att det är möjligt för ekologisk produktion att föda även en växande världsbefolkning under förutsättning av svinnet samt konsumtionen av animaliska produkter minskar. Dessa studier har dock inte i detalj studerat hur tillgången på kväve påverkar markanvändningen och livsmedelsproduktionen. I en ny studie användes en optimeringsmodell som tar hänsyn till växternas kvävebehov för att studera hur den globala kvävecykeln skulle se ut om den ekologiska odlingen skalades upp betydligt och hur detta skulle påverka livsmedelsproduktionen. Läs vidare
;