Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

Skördarna i ekologisk produktion är generellt lägre än i konventionell produktion. Det har därför ifrågasatts om ekologisk produktion kan producera mat så det räcker till alla. Studier visar dock att det skulle vara möjligt att försörja den växande befolkningen med ekologiskt producerade livsmedel på befintlig jordbruksmark om konsumtionen av animaliska produkter begränsas och svinnet minskar i alla led i livsmedelskedjan.


Genom en minskad konsumtion av kött i den rika delen av världen och högre skördar i låginkomstländer räcker jordbruksmarken för att producera mat till fler framöver. Detta gäller även om skördarna i det industrialiserade lantbruket skulle minska något. Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad.

Nyheter inom avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

2021-12-21

Fermentering av biprodukter för minskat svinn

Att ta tillvara på biprodukter i livsmedelsproduktion är viktigt för att minska svinn men små och medelstora företag kan ibland ha svårt att ta tillvara på de relativt små mängder som uppstår i deras produktion. I projektet FERBLEND vill man undersöka hur fermentering kan förbättra och förenkla tillvaratagandet av presskaka från oljefröer och vassle. Och tanken är att det ska fungera även i mindre produktion. Läs vidare
;