Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

Skördarna i ekologisk produktion är generellt lägre än i konventionell produktion. Det har därför ifrågasatts om ekologisk produktion kan producera mat så det räcker till alla. Studier visar dock att det skulle vara möjligt att försörja den växande befolkningen med ekologiskt producerade livsmedel på befintlig jordbruksmark om konsumtionen av animaliska produkter begränsas och svinnet minskar i alla led i livsmedelskedjan.


Genom en minskad konsumtion av kött i den rika delen av världen och högre skördar i låginkomstländer räcker jordbruksmarken för att producera mat till fler framöver. Detta gäller även om skördarna i det industrialiserade lantbruket skulle minska något. Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad.

Nyheter inom avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

2021-09-14

Kväve och kost i fokus i agroekologiskt framtidsscenario

Genom ökad integrering av djurhållning och växtodling, cirkulering av näringsämnen från samhället samt mindre animalier i kosten, kan ett agroekologiskt jordbruk producera tillräckligt med mat till den europeiska befolkningen 2050, utan foderimport och med mindre än hälften av nuvarande kväveförluster. Det visar en ny modelleringsstudie av europeiska forskare i tidskriften One Earth. Läs vidare
;