Klimat och ekologisk produktion

Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och som för konventionella grödor. Det förklaras av att skördenivåerna för flera av de vanligaste grödorna är lägre i ekologisk produktion, samtidigt som utsläpp av växthusgaser per hektar är lägre från ekologiskt odlade åkrar jämfört med konventionella. Det medför att skillnaderna jämnas ut om man räknar utsläpp per kg produkt.

Skillnader i skörd beror till stor del på att man inom ekologisk produktion ofta använder mindre mängd kväve per hektar. Mindre kvävegödsling ger lägre lustgasutsläpp från marken och utsläppen från produktionen av konstgödsel undviks också i ekologisk produktion.

Nyheter inom klimat och ekologisk produktion

2021-06-18

Kväve en begränsande faktor vid uppskalning av ekologisk odling

Tidigare studier* har visat att det är möjligt för ekologisk produktion att föda även en växande världsbefolkning under förutsättning av svinnet samt konsumtionen av animaliska produkter minskar. Dessa studier har dock inte i detalj studerat hur tillgången på kväve påverkar markanvändningen och livsmedelsproduktionen. I en ny studie användes en optimeringsmodell som tar hänsyn till växternas kvävebehov för att studera hur den globala kvävecykeln skulle se ut om den ekologiska odlingen skalades upp betydligt och hur detta skulle påverka livsmedelsproduktionen. Läs vidare
;