Klimat och ekologisk produktion

Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och som för konventionella grödor. Det förklaras av att skördenivåerna för flera av de vanligaste grödorna är lägre i ekologisk produktion, samtidigt som utsläpp av växthusgaser per hektar är lägre från ekologiskt odlade åkrar jämfört med konventionella. Det medför att skillnaderna jämnas ut om man räknar utsläpp per kg produkt.

Skillnader i skörd beror till stor del på att man inom ekologisk produktion ofta använder mindre mängd kväve per hektar. Mindre kvävegödsling ger lägre lustgasutsläpp från marken och utsläppen från produktionen av konstgödsel undviks också i ekologisk produktion.

Nyheter inom klimat och ekologisk produktion

2023-08-18

Många fördelar med träd och buskar i beteshagar

Träd och buskar kan vara en viktig del av foderstaten till ekologiska getter. Förutom att ge näring till djuren skapar de också meningsfull sysselsättning, stimulerar naturligt beteende och ger skugga och skydd. Träd och buskar innehåller dessutom viktigt mineraler och spårämnen och kan även i vissa fall motverka parasiter. I ett verktyg på sidan ”Organic Farm Knowledge” beskrivs fördelarna samt hur man kan utforma ett bra betessystem där olika träd och buskar med olika funktioner ingår Läs vidare
;