Klimat och ekologisk produktion

Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och som för konventionella grödor. Det förklaras av att skördenivåerna för flera av de vanligaste grödorna är lägre i ekologisk produktion, samtidigt som utsläpp av växthusgaser per hektar är lägre från ekologiskt odlade åkrar jämfört med konventionella. Det medför att skillnaderna jämnas ut om man räknar utsläpp per kg produkt.

Skillnader i skörd beror till stor del på att man inom ekologisk produktion ofta använder mindre mängd kväve per hektar. Mindre kvävegödsling ger lägre lustgasutsläpp från marken och utsläppen från produktionen av konstgödsel undviks också i ekologisk produktion.

Nyheter inom klimat och ekologisk produktion

2024-03-22

"Åtgärder i små vattendrag pusselbiten som saknas"

Små vattendrag i jordbruket finns överallt men är samtidigt förbisedda, trots deras viktiga roll för att reglera funktioner och tillstånd i ekosystem nedströms. De ses ofta som passiva rör som transporterar näringsämnen och sediment från jordbruket, men med förbättrad förvaltning skulle de kunna bli ekosystem som ger många fördelar. - Vi behöver ett paradigmskifte bortom den nuvarande synen på dessa vattendrag, säger Magdalena Bieroza, forskare vid SLU. Läs vidare
;