Mikroorganismer kopplade till rödklövers rotsystem kartlagda i Sverige

2023-10-24
För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Rödklöver är den mest odlade baljväxten i Sverige och är viktig inte minst i ekologiskt lantbruk där den ibland beskrivs som motorn i odlingen. Detta tack vare dess tillförsel av kväve till odlingssystemet genom symbios med kvävefixerande bakterier och rödklöver odlas oftast i två- till treåriga vallar tillsammans med andra vallväxter. En utmaning är dock rödklöverns uthållighet, det vill säga att andelen rödklöver i vallen minskar över tid på grund av känslighet för rotsjukdomar som klöverröta och rotröta.

I en ny svensk studie har förekomsten av både nyttiga och skadliga mikroorganismer i och omkring rötterna av rödklöver kartlagts genom provtagningar från både konventionella och ekologiska odlingar. Totalt samlades rötter från 89 platser i hela landet. Kvävefixerande bakterier av gruppen Rhizobium var den vanligaste gruppen av bakterier i alla prover. Man fann att diversiteten av bakterier var högre i ekologiska jämfört med konventionella odlingar medan diversiteten av svampar och protister (encelliga organismer som varken är svampar växter eller djur) var ungefär lika hög oavsett odlingssystem. Det fanns en tendens att diversiteten av svampar och protister var lägre i södra jämfört med mellersta och norra Sverige.

Det fanns negativa samband mellan förekomsten av rhizobiumbakterier och patogena svampar (svampar som kan orsaka växtsjukdomar), vilket indikerar att rhizobiumbakterierna kan ge en dubbel nytta i form av kvävefixering och sjukdomshämning. Överlag fann man i studien att nyttiga mikrober gynnades i jämförelse mot patogena mikrober i norra Sverige och vid ekologisk odling. Man testade också att infektera rödklöverplantor med nio svampar man ofta fann i proverna, men endast de sedan tidigare kända svamparna som orsakar klöverröta respektive rotröta orsakade betydande skador på rötterna. Detta indikerar att det främst är dessa sjukdomar som är orsaken till rödklöverns låga uthållighet i vallar. Studien har finansierats av SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor och kan utgöra ett underlag för högre avkastning och uthållighet hos rödklöver genom växtförädling.

Läs hela studien:

Jambagi, S., Hodén, K. P., Öhlund, L., & Dixelius, C. (2023). Red clover root-associated microbiota is shaped by geographic location and choice of farming system. Journal of Applied Microbiology134(4), lxad067.