Utökat samarbete mellan lantbrukare kan öka den odlade mångfalden

2023-09-29
Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Genom ett utökat samarbete mellan växtodlingsgårdar och djurgårdar kan den odlade mångfalden öka och vara till fördel för båda sidor. Detta eftersom växtodlingsgårdarna kan få en garanterad avsättning för fler grödor samtidigt som djurgårdarna kan minska beroendet av importerad soja och öka andelen lokalt odlat foder till djuren. I ett verktyg på sidan ”Organic Farm Knowledge” finns handfasta råd hur samarbetet mellan gårdar kan utformas på ett bra sätt.

Verktyget kommer från projektet DiverIMPACTS där man undersökt elva olika samarbeten mellan djur- och växtgårdar. I samtliga fall kunde man se en ökning i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I åtta av fallen kunde man dessutom se en ökning i den odlade mångfalden.

I verktyget ges handfasta och kortfattade råd hur man kommer igång med ett samarbete mellan gårdar på en lokal nivå. Till att börja med måste man identifiera vilka fördelar och svårigheter som finns i ett sådant samarbete. Det kan till exempel göras genom att kalla till ett möte där lantbrukare med olika produktionsinriktningar helt enkelt får träffas. Projektet har identifierat tre områden där växtodlings- och djurgårdar kan samarbeta:

  1. Baljväxter kan ses som en riskabel gröda för växtodlingsgårdar men det är ett bra sätt att öka kvävehalten och ger ett högkvalitativt foder till djurgårdarna.

  2. Spannmål är en vanlig gröda i dessa samarbeten men löser inte hela problemet med importerad soja för att möta proteinbehovet hos djur.

  3. Mellangrödor kan skördas och användas som foder och är den enklaste och mest flexibla typen av samarbete. Små förändringar behöver generellt göras och ger fördelar för båda produktionssystemen.

När typ av samarbete väl har definierats måste lantbrukarna komma överens och skriva under ett avtal. Sådana kontrakt måste definiera priser och vilka roller lantbrukarna ska ha i utbytet inklusive eventuellt andra berörda parter.

Se hela verktyget här:

Increasing exchanges between farmers to enhance crop diversification (DiverIMPACTS Practice Abstract)

Läs mer om DiverIMPACTS: https://www.diverimpacts.net/