Blomflugor blir effektivare av socker och pollen

2023-09-29
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Blomflugor har potential att utföra två ekosystemtjänster i växthuskulturer: pollinering av växter samt biologisk bekämpning av bladlöss. Men monokulturer, som är vanliga i storskalig odling, är inte en gynnsam miljö för blomflugor då det saknas naturliga äggläggningsplatser och födokällor. Genom att erbjuda blomflugorna socker och pollen har forskare visat att blomflugor kan sättas ut i växthus även i förebyggande syfte, och inte enbart när bladlusangrepp redan är ett faktum.

Forskare i Nederländerna och Kina har undersökt hur effektiva blomflugor kan vara för både pollinering och växtskydd i odling av, bland annat, jordgubbar i växthus. I den ena studien undersöktes hur effektiv bekämpningen av bladlöss (jordgubbsbladlus: Chaetosiphon fragaefolii, samt potatisbladlus: Macrosiphum euphorbiae) var när blomflugorna introducerades i växthuset i förebyggande syfte, jämfört med introduktion vid ett pågående bladlusangrepp. Resultaten visade att blomflugorna med fördel kunde sättas in i växthuset i ett tidigt skede eftersom de tog några veckor på sig för etablering och äggläggning innan de hade någon märkbar effekt på bladluspopulationerna. En tidigare etablering var dock beroende av att extra födokällor sattes in. Enbart nektar och pollen från de blommande jordgubbsplantorna gav en sämre livslängd och fertilitet hos blomflugorna vilket resulterade i en sämre växtskyddseffekt.

I den andra studien undersöktes hur effektiva blomflugorna var som pollinerare samt vilken effekt de hade på angrepp av bladlöss (potatisbladlus: Macrosiphum euphorbiae, samt gurkbladlus: Aphis gossypii) beroende på gröda och mängd tillsatta insekter. Resultaten för produktion av jordgubbar visade att optimala nivåer för både pollinering och kontroll av bladlöss gavs när 640 blomflugor sattes ut per 100 kvadratmeter odlingsyta; vilket var den högsta testade nivån. Med den nivån av tillsatta blomflugor reducerades mängden bladlöss med 50-70 % jämfört med kontrollen, och det ledde också till den högsta bärvikten per jordgubbsplanta.

Insättning av blomflugor i växthus kan alltså ha en betydande inverkan på pollineringsgraden. Att förse blomflugorna med extra mat gör att de etablerar sig bättre i växthusmiljön, lever längre och lägger fler ägg. Detta kan också innebära en ekonomisk vinst eftersom nya nyttodjur inte behöver sättas ut lika ofta i växthuset. Arten Eupeodes corollae är godkänd av Naturvårdsverket för användning som biologiskt bekämpningsmedel sedan 2021.

Läs studierna här:

Leman, A., Mouratidis, A., Pijnakker, J., Vervoorn, K., Wäckers, F., & Messelink, G. J. (2023). Sugar and pollen supply enhances aphid control by hoverflies in strawberry. Biological Control, 105347.

Li, H., Wyckhuys, K. A., & Wu, K. (2023). Hoverflies provide pollination and biological pest control in greenhouse-grown horticultural crops. Frontiers in Plant Science14, 1118388.