Pyralider - Finns det risker även för ekologiska producenter?

2022-06-23
Märkning och kontroll Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att rester av pyralider har skapat problem för hemträdgårdsodlare är väl känt men om dessa även har skapat problem i ekologisk yrkesodling skulle behöva undersökas för att bättre förstå hur omfattande problemet är. Epok vill därför komma i kontakt med ekologiska yrkesodlare som har eller kan ha råkat ut för skador av klorpyralidrester.

Pyralider (Klopyralid, aminopyralid, Pikloram och halauxifen-metyl) är en grupp herbicider som används inom konventionellt lantbruk och är godkänt i flera grödor såsom spannmål, raps och sockerbetor. Ogräsmedlet är selektivt och skadar inte de grödor som det används i. Redan vid mycket låga halter nära detektionsnivån och långt under MRL värden, dvs under de värde som kan vara skadlig för människor, kan skador på känsliga produkter såsom tomat, chili och, bönor uppstå. Nedbrytningstiden är lång vilket göra att rester kan finnas kvar under lång tid i behandlade växtdelar.

Även i honung har nu klopyralid påträffats. Det gäller bikupor som stått i närheten av rapsfält enligt en undersökning som är gjord i Danmark under 2019 och 2020. Nivåerna som hittades var visserligen låga, men eftersom det inte finns något fastställt gränsvärde är det detektionsgräns som gäller och kan leda till att en stor del av honungen får saluförbud

I ekologisk odling är herbicider inte tillåtna och restprodukter såsom halm och gödsel som kommer från ekologiska producenter är därför säkra att använda. Vissa gödselmedel och jordförbättringsmedel är tillåtna att använda ekologisk odling utan att komma ifrån en ekologisk produktion. Gödsel och komposterade växtrester från certifierade ekologiska gårdar används i första hand inom den egna produktionen och räcker därför inte för att täcka efterfrågan av råvaror. För att säkerställa att alla KRAV-produkter, även de som inte har sitt ursprung i ekologiska gårdar, inte innehåller rester från skadliga ämnen, har KRAV nu uppdaterat sitt regelverk. Eftersom det inte finns tillräckligt gödsel från ekologiska producenter tillåter KRAV gödsel med ursprung i konventionella gårdar. Reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2022 kräver att producenter av gödselmedel och jordförbättringsmedel ska göra en riskvärdering av ingående råvaror och de ska analyseras om det finns risk för att bekämpningsmedelsrester kan finnas i produkten. KRAV har dessutom möjlighet att stoppa skadliga produkter om de trots allt skulle komma ut på marknaden.

Det är mycket som är oklart kring problematiken med pyrailder. Flera av preparaten har funnits tillgängliga i många år och redan 2004 var klopyralid ett av de ämne som hittades mest frekvent i miljöövervakningsprogrammet. Att pyralider kan vara skadliga för vissa växtslag är inte heller ett nytt problem och inte specifikt för Sverige. Det finns studier från lång tid tillbaka som visar på problem kopplade till användning av klopyralid men det är först på senare år som problemen har uppmärksammats hos fritidsodlare. Varför detta har blivit ett problem först nu behöver utredas. Koloniträdgårdsförbundet har startat ett upprop mot pyralider. Syftet med uppropet är att man vill förbjuda pyralider och att Jordbruksverket får ansvar för fritidsodlingen, vilket inte är fallet idag.

Kemikalieinspektionen har publicerat sammanfattande information om rester av bekämpningsmedel på sin webbplats och här tas bland annat pyralider tas upp. Här kan man också gå vidare och läsa mer om de undersökningar som FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) har gjort.

Läs mer om den danska studien av rester i honung: Honning kan være ulovlig at sælge: Ny undersøgelse finder pesticidrester fra rapsmarker