Vad påverkar produktionen av ekologiskt griskött?

2022-05-30
Statistik och marknad Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I Holland har man upptäckt att det finns ett glapp mellan vad konsumenterna vill ha och vad som produceras. Trots att det finns en ökad efterfrågan på ekologiskt producerat griskött känner sig lantbrukarna ofta manade att fortsätta producera konventionella grisar. Därtill har tidigare studier visat att producenter kan känna grupptryck att fortsätta med konventionellt eller att ett beslut att ändra sin produktion kräver att man måste försvara sitt beslut, vilket kan påverka produktionsformen. Men vad är det då som påverkar viljan att producera ekologiska grisar?

Tidigare studier som undersökt varför producenter ställer om till eller bedriver ekologisk produktion har framförallt fokuserat på individuella producenters uppfattning eller gårdsspecifika egenskaper. Författarna till denna studie menar att man då går miste om det viktiga sociala perspektivet och hur människor påverkar varandra. Forskarna undersökte därför vad som påverkar produktionen av ekologiskt griskött, både hur mycket som produceras, och vilken typ av ideologi som producenterna styrs av i sin produktion. Bland annat genom att undersöka lantbrukaren påverkas av exempelvis sociala inflytandemekanismer och marknadspris.

Genom att bygga en modell baserat på data om holländska grisproducenter undersöktes faktorer som påverkar varför lantbrukare väljer att producera ekologiskt men även hur olika producenter påverkar varandra, i beslutet att välja eller byta produktionsform mellan ekologiskt och konventionellt. I modellen togs bland annat hänsyn till gårdens förutsättningar, producentens vilja till innovation, marknadsprisdynamik och sociala interaktioner. Lantbrukarna delades in i tre olika ideologier som fick representera olika typer av producenter i Holland:

  • Idealister, producerar för den ekologiska marknaden och värderar djurens behov högt

  • Specialister, fokuserar på hög produktivitet

  • Entreprenörer, fokuserar på optimerad inkomst

Efterfrågan av ekologiska produkter var det som i högst grad påverkade hur mycket ekogrisar som producerades, när efterfrågan var ökade även antalet ekologiska grisar. Detta bekräftades också av de expertgrupper som var kopplade till projektet, som pekade vikten av att det fanns efterträdare till gårdarna för fortsatt spridning av ekologisk produktion.

Vidare kunde forskarna se att det sociala inflytandet påverkade den ekologiska produktionen. Producenter som hade samma ideologi hade ofta liknande attityd till produktion, medan olika ideologier ofta hade olika attityder till produktion. Bland annat att var producenter olika benägna att inspireras av andra beroende på deras bakgrund. Framförallt var det skillnad mellan producenter som klassades som innovativa jämfört med de som klassades som konservativa. Innovativa producenter inspirerades framförallt av de som hade högre status än dem själva (exempelvis hade högre produktion, mer djur etc.). Konservativa producenter däremot inspirerades mer av de vars produktion liknade deras egen. Producenter som ansågs ha lägre status än en själv, eller hade en annorlunda typ av produktion var däremot mindre inspirerande och därför mindre troliga att ta efter. Om man däremot ökade interaktionen mellan lantbrukare ökade både antalet som producerade ekologiskt, men också vilka ideologier som producenterna hade, så att fler entreprenörer och specialister blev ekologiska. När det kom nya ekologiska lantbrukare med annan ideologisk bakgrund kunde de också inspirera ekologisk produktion på ett annat sätt en deras föregångare. Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att när en någon väljer att producera ekologiskt så kan den påverka andra att göra samma sak. Varje enskild producent påverkas inte bara av externa faktorer såsom marknadspris och efterfrågan, utan också av sociala faktorer.  

Läs hela studien här: Diffusion of organic farming among Dutch pig farmers: An agent-based model