Ekologisk odling ökar biologisk mångfald mest kostnadseffektivt i slättlandskap

2022-02-11
Statistik och marknad Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I vilken typ av jordbrukslandskap får man egentligen mest biologisk mångfald för pengarna genom omställning till ekologisk odling? Detta har AgriFood utrett i en ny policy brief och den viktigaste slutsatsen är att man får generellt får högre ökningar av den biologiska mångfalden per krona skördebortfall i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer, trots de ökade kostnaderna för att ställa om en hektar åkermark till ekologisk odling i dessa landskap.

Det är sedan tidigare känt att den biologiska mångfalden är högre i ekologisk jämfört med konventionell odling och att skillnaden mellan odlingsformerna ofta är särskilt stor i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer som exempelvis naturbetesmarker. Samtidigt har sådana odlingslandskap ofta högst skördar, vilket gör att kostnaderna för skördebortfall vid omställning till ekologisk odling blir högre jämfört med i odlingsbygder med mer obrukade marker.

Författarna till rapporten konstaterar att om man inte ger högre stöd till ekologisk odling i slättlandskap finns risken att ekologisk odling framförallt ökar i landskap med en stor andel naturbetesmark, eftersom vinstbortfallet där är lägre, och att detta är en utveckling som man redan idag ser i Sverige.

Läs hela rapporten här: Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?