Gener som skyddar gamla vetesorter mot sjukdom kartlagda och fria att utnyttja

2021-12-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I gamla spannmålssorter kan det finnas värdefulla egenskaper som har gått förlorade i moderna sorter. Nu har ett SLU-lett forskarlag identifierat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och mjöldagg i en stor samling gamla höstvetesorter. De genetiska markörer som har tagits fram kan användas fritt av växtförädlare, för att snabbare ta fram nya sorter med ett minskat behov av bekämpningsmedel.

Svartpricksjuka och mjöldagg är två betydande svampsjukdomar som kan ge stora skördesänkningar och försämrad kvalitet på det skördade vetet. Dessa sjukdomar har under lång tid kunnat kontrolleras med kemisk bekämpning, men när svamparna utvecklar nya varianter som inte påverkas fullt ut av bekämpningsmedlen uppstår problem. Dessutom finns ett ökat tryck på att minska mängden bekämpningsmedel i naturen. Odling av sorter som är resistenta mot dessa sjukdomar är ett hållbart alternativ.

Läs mer på SLU:s webbplats >