Ekologisk odling och bevarandejordbruk främjar multifunktionalitet

2021-10-26
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Jordbrukets intensfiering har ökat skördarna men samtidigt haft en negativ påverkan på miljön. Att producera tillräckligt med mat med minimal miljöpåverkan är därför en stor utmaning. Det behövs ett multifunktionellt jordbruk som kan leverera en rad ekosystemtjänster inom bärkraftiga socioekonomiska gränser. Det saknas dock studier som tar ett systemperspektiv och utvärderar olika odlingsmetoderns multifunktionalitet, men i en ny studie ledd från Agroscope i Schweiz har man nu utvärderat multifunktionaliteten i olika odlingssystem.

Schweizisk odlingssystemförsök

Studien baserades på ett odlingssystemförsök som etablerades vid Reckenholz i närheten av Zürich. Försöket innehöll fyra odlingssystem med samma sex-åriga växtföljd som inkluderade höstvete, majs, åkerböna, höstvete och en 2-årig gräs-klövervall. De fyra odlingssystemen var konventionell odling med konventionell jordbearbetning (Konv), konventionell odling med direktsådd (Konv-dir), ekologisk odling med konventionell jordbearbetning (Eko) och ekologisk odling med reducerad jordbearbetning (Eko-red). Bevarandejordbruk är en odlingsform som bygger på att man minskar jordbearbetningen och ökar marktäckningen och den odlade mångfalden av växtarter. Eftersom alla försöksled hade en varierad växtföljd och inblandning av täckgrödor klassade man odlingssystemen med reducerad bearbetning eller direktsådd som bevarandejordbruk. Ett försök startades 2009 och ett till med samma design startades 2010 för att fånga in årsvariation. Totalt mättes 43 variabler längs med hela det första sex-åriga växtföljdsförloppet.

Fördelar och nackdelar i olika odlingssystem

Konv hade högst avkastning följt av Konv-dir (-6%), Eko (-22%) och Eko-red (-34%). Skillnader mellan Konv och Eko kunde främst förklaras av lägre ogrästäckning och högre växtnäringsutnyttjande i Konv och avkastningsskillnaderna var mindre för baljväxter än andra grödor. Bevarandejordbruk och ekologisk odling hade dock högre värden är Konv för flera aspekter av jordhälsa som aggregatstabilitet, biodiversitet i marken och förekomst av nyttoorganismer, som daggmaskar och mykorrhiza. Jorderosionen minskade kraftigt i Konv-dir (-93%), Eko-red (-79%) och Eko (-46%) i jämförelse med Konv. De ekologiska odlingsystemen hade en lägre miljöpåverkan i form av potentiell toxicitet för akvatiska organismer och även lägre klimatpåverkan per hektar men inte per skördenhet. De ekologiska odlingssystemen var mer lönsamma trots lägre avkastning på grund av högre priser på ekologiska proukter och stöd för ekologisk odling. Odlingssystemen med bevarandejordbruk minskade kostnaderna och arbetstimmarna för odlingen, men besparingarna kunde inte kompensera för de minskade intäkterna till följd av lägre avkastning.

Eko och bevarandejordbruk multifunktionellt

När samtliga variabler vägdes ihop för de olika odlingssystemen med hjälp av olika mått på multifunktionalitet visade analyserna att ekologisk odling och bevarandejordbruk främjade många funktioner på måttliga nivåer medan Konv främjade få funktioner (framförallt kopplade till avkastning) på höga nivåer. Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att det finns en målkonflikt mellan avkastning och miljöpåverkan och att forskningen behöva möta detta genom att undersöka hur de två aspekterna kan balanseras på bästa sätt i framtidens odlingssystem.

Läs hela artikeln

Wittwer, R. A., Bender, S. F., Hartman, K., Hydbom, S., Lima, R. A., Loaiza, V., ... & Van Der Heijden, M. G. (2021). Organic and conservation agriculture promote ecosystem multifunctionality. Science Advances7(34), eabg6995.