Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen i jordbruksmark

2021-06-18
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Kolinlagring i jordbruksmark kan dels motverka klimatförändringar, dels bidra till ökad bördighet, bättre vattenförhållande förmåga hos marken och bidra till motståndskraft mot skadegörare och växtsjukdomar. I en ny systematisk forskningssammanställning gjord av Formas har påverkan av växtföljder på halten av organiskt kol i jorden undersökts.

En grundlig sammanställning inom området har hittills inte gjorts enligt författarna till rapporten. Utifrån över 7500 sökträffar har 125 vetenskapliga artiklar inkluderats.

Några säkra slutsatser från sammanställningen är att:

  • fleråriga växter har en positiv effekt på halten organiskt kol i jorden inom varierade växtföljder

  • baljväxter har en positiv effekt på halten organiskt kol i jorden inom varierade växtföljder

  • det finns positiv effekt på halten organiskt kol i jorden av vissa varierade växtföljder och brukningsmetoder jämfört med en upprepad monokultur.

Fler detaljerade slutsatser samt brister i den befintliga forskningen finns i rapporten. Rapporten avslutas med en beräkning av samhällsekonomiska effekter av olika typer av växtföljder.

Läs hela rapporten på Formas webbplats: Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark – En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys