Nyheter inom regelverk och certifiering - ekologisk produktion

2024-02-12

Komplexa krav för skötsel av naturbetesmarker

Naturbetesmarker bidrar till viktiga ekosystemtjänster som bevarandet av biologisk mångfald och de utgör dessutom en viktig del av det svenska kulturlandskapet. Det är dock inte utan extra kostnad att sköta en naturbetesmark och lantbrukare kan därför erhålla EU-stöd för detta arbete vilket fastställs genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Forskare vid Agrifood Economics Centre har analyserat hur lantbrukarna uppfattar att de regler som styr ersättningen och hur det faktiskt fungerar ute på gården. Läs vidare
;