Projektet RELACS letar efter alternativa lösningar till kontroversiella ekologiska insatsvaror

2022-10-03
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att man inom ekologisk produktion i vissa fall kan använda koppar, antibiotika och gödsel från icke ekologiska gårdar är ifrågasatt. Projektet RELACS tittar på alternativ för att minska behovet av dessa insatsvaror. Syftet är att utveckla och validera alternativ till exempelvis avmaskning, antibiotika och syntetiska vitaminer inom djurproduktion. Tanken är att man ska sammanställa och identifiera enkla och kostnadseffektiva alternativ till potentiellt problematiska lösningar.

Avmaskning

Resistens mot avmaskningsmedel är ett problem inom djurproduktionen, samtidigt som syntetiska rester av medel återfinns i gödsel vilket kan hota biodiversiteten. Istället för avmaskningsmedel har man därför undersökt alternativa metoder att minska förekomsten av mask i mag-tarmkanalen.

I projektet har man testat utfodring med produkter som baserats på rovsvampen Duddingtonia Flagrans och utfodring med tanninrika fodermedel som ljung till nötkreatur, får och getter. Rovsvampen kan exempelvis minska förekomsten av mask med upp till 75 procent hos får. Resultaten pekar på att användandet av både ljung och Duddingtonia kan minska behovet för avmaskningsmedel, men inte helt ta bort behovet av dem. Exempelvis bör parasitbekämpning alltid kombineras med exempelvis hygienaspekter som betesplanering. Duddingtonia är idag inte godkänt som fodertillskott i Europa och kan därmed inte implementeras omgående och kostnaden är också något högre än för avmaskningsmedel.

Antibiotikaresistens

Resistens mot antibiotika är inte bara ett problem inom djurproduktionen, utan påverkar också människor eftersom vi använder samma typer av antibiotika. För att minska antibiotikaanvändningen till mjölkkor undersöktes bland annat ett planeringsverktyg för djurhälsa och djurvälfärd samt essentiella oljor (Litsea cubeba och Organium vulgae) för att kontrollera mastit (juverinflammation). Genom att kombinera gårdsspecifika data med planeringsverktyget och låta producenter från olika gårdar jobba tillsammans med sina problem minskade man användningen av antibiotika för mastit med upp till 50 procent. Användningen av essentiella oljor, som smörjdes direkt på juvret, mot mild till medelallvarlig mastit visade sig vara lika effektiv som antibiotika. Användningen av essentiella oljor hade heller ingen negativ inverkan på mjölkkvaliteten eller djurens hälsa och välfärd. Man påpekar dock att det krävs mer forskning som undersöker och konfirmerar resultaten och att djur som inte blir bättre inom två till fem dagar skall behandlas med antibiotika istället.

Vitaminer

Idag är det tillåtet att tillsätta syntetiskt tillverkade vitaminer i ekologiskt foder. För idisslare tillsätter man ofta vitamin E och för hönsfåglar vitamin B2 och B12. För att minska beroendet av tillsatta vitaminer har man undersökt hur det påverkar produktionen vid kraftigt minskade tillsatser. Hos mjölkkor har man exempelvis minskat tillsatsen av vitamin E med ungefär 50 procent utan att finna någon negativ påverkan på mjölkkvaliteten. För höns har man minskar tillsatsen av B-vitamin med 30–50 procent utan att få negativa konsekvenser för köttkvaliteten. Dessa minskningar kan implementeras i foderstaterna omgående, eftersom det inte påverkar fodertillverkningen nämnvärt. Idag är det exempelvis bara en tillverkare som tillverkar vitamin B2 utan GMO, vilket är nödvändigt för att kunna användas inom ekologisk produktion. Idag har man dock identifierat en jästsvamp som överproducerar vitamin B2, som skulle kunna användas inom ekologisk produktion i framtiden.

Läs mer om projektet: RELACS (Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems) 

Epok har tidigare skrivit om en studie inom projektet som tar upp användningen av koppar: Den faktiska användningen av koppar i ekologisk produktion