Den faktiska användningen av koppar i ekologisk produktion

2022-08-22
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Användningen av koppar som växtskyddsmedel är starkt ifrågasatt och koppar finns med på EU:s lista med kandidater för substitution. Även inom ekologisk produktion är koppar tillåtet som växtskyddsmedel. Frågan är dock hur mycket koppar som faktiskt används i ekologisk produktion?

Att ta fram data för hur mycket som faktiskt används i praktiken är svårt men nu har en kartläggning av användningen i 12 europeiska länder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Norge, Spanien, Schweiz och Storbritannien) genomförts. I studien har teoretiskt tillåtna mängder och faktiskt använda mängder jämförts. Ytan ekologiskt producerad mark som omfattades av studien togs fram genom att undersöka i vilka kulturer som koppar får användas i och hur stor den ekologiska ytan för dessa grödor var i respektive land enligt FiBL:s s databas. För att få fram den faktiska användningen i ekologiska odlingar tillfrågades rådgivningsorganisationer och institut med god insyn i produktionen. Tillåtna mängder inom respektive land och kultur jämfördes sedan med den faktiska användningen.

Även om koppar är ett godkänt växtskyddsmedel inom ekologisk produktion får det bara användas i de länder som har växtskyddsmedel med koppar tillåtna. I Sverige och fyra andra europeiska länder (Danmark, Finland, Estland och Nederländerna) finns inga preparat med koppar tillåtna och används därför inte alls. Mängden tillåten koppar per hektar varierar också mellan länder och grödor. Odlarorganisationer och olika typer av standarder ger dessutom restriktioner för hur stor användningen får vara eller förbjuder det helt trots att det är godkänt i landet och används därmed inte.   

De 12 länder som studien omfattar har totalt 2,9 miljoner hektar ekologiskt odlad mark, exklusive naturbetesmarker och permanenta vallar (permanent grasslands), och på dessa är koppar godkänt på 1,55 miljoner hektar, kopplat till vilken gröda som odlas på marken. Dessa länder står tillsammans för 83 % av den ekologiska hortikulturella ytan i EU inkluderat Schweiz, Norge och Storbritannien. Italien, Spanien och Frankrike står för merparten av den ekologisk producerade ytan (75%) och i dessa länder är koppar godkänt i 40 grödor. I Tyskland och Schweiz är koppar godkänt att användas i 20 grödor och i norra Europa bara i fem till tio grödor. Koppar är bland annat tillåtet och används i oliver, mandel, äpple, vindruvor, päron, potatis, plommon, körsbär och jordgubbar. Det är främst vid produktion av oliver, vindruvor och mandlar som de stora mängderna kopparpreparat i praktiken används och dessa grödor står för 80 % av kopparanvändningen. De länder som står för den största användningen är därför Italien, Spanien och Frankrike. I nästan alla länder i studien användes mindre mängd koppar än tillåtna nivåer. Ungefär hälften av den totala mängd koppar som är tillåtet att använda i de 12 länderna används i praktiken men det är ännu lång bit kvar innan de kan fasas ut helt.

Läs hela studien: Use of Copper-Based Fungicides in Organic Agriculture in Twelve European Countries

Projektet RELACS (Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems) syftar bland annat till att minska användningen av koppar i ekologisk produktion i Europa.