Offentlig sektor kan bidra till en ökad ekologisk livsmedelsproduktion

2021-11-15
Statistik och marknad För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Offentlig sektor kan genom så kallad grön upphandling vara med och påverka marknaden för ekologiska livsmedel. Sedan 2006 har Sverige ett mål om att 25 procent av livsmedelskonsumtionen inom det offentliga ska utgöras av ekologiska produkter. Frågan är då vilken roll grön upphandling spelar och om den bidrar till omställningen till mer ekologisk matproduktion?

I en ny avhandling från Umeå Universitet (Uppsatser om grön offentlig upphandling och marknaden för ekologiska livsmedel) har nationalekonomen Hanna Lindström undersökt hur offentlig upphandling påverkar ekologisk livsmedelsproduktion. Avhandlingen adresserar därmed gapet mellan å ena sidan det politiska intresset för ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige och å andra sidan bristen på forskning som undersöker effekterna av grön upphandling på den ekologiska produktionen. Hanna menar att vi hittills har begränsad kunskap om både konsumenters priskänslighet för ekologisk mat och detaljhandelns prissättningsstrategier vilket skapar behov ytterligare forskning på ämnet.

I fyra olika studier analyserar Hanna svenska kommuners ekologiska livsmedelsinköp och hur offentlig upphandling fungerar som miljöpolitiskt styrinstrument. I den första studien används information om svenska kommuners ekologiska livsmedelsinköp, markanvändning, samt bidrag till ekologisk produktion. Analysen visar att målet om 25 procent ekologiskt inom det offentliga har haft en positiv påverkan på arealen ekologisk jordbruksmark. I den andra studien analyseras kommunernas inköp av ekologisk mat under perioden 2003–2016, och vad det är som påverkar hur kommunerna förhåller sig till målet. Resultaten visar att målsättningen har en positiv effekt på andelen ekologiska livsmedel som köps in. I den tredje och fjärde studien tittar Hanna specifikt på konsumenternas efterfrågan och priskänslighet med avseende på ekologisk respektive konventionell mjölk. Analyserna baseras bland annat på scannerdata från detaljhandeln och visar att de konsumenter som köper ekologisk mjölk är relativt känsliga för eventuella prisskillnader, även om prisskillnaderna är små.

Sammantaget visar avhandlingen att det finns en positiv koppling mellan svenska kommuners inköp av ekologisk mat och mängden ekologisk jordbruksmark, och därmed att grön upphandling kan bidra till en ökad produktion av ekologiska livsmedel.

Läs avhandlingen här: Food for Thought: Essays on Green Public Procurement and the Market for Organic Food

En annan studie inom projektet Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?, har kommit fram till delvis motsatta slutsatser. Epok skrev om den studien här: Offentlig upphandling är både ett ineffektivt och kostsamt styrmedel för att driva på arealökningen inom ekologiskt jordbruk