En högre kolhalt i åkermarken kan skydda både vete- och kornodlingar i ett framtida förändrat klimat

2021-10-06
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I Sverige väntas den globala uppvärmningen leda till att odlingssäsongen blir längre, men också att vädret blir mer varierat och att risken för extremväder ökar, något som kan leda till sämre skördar. Att öka jordbrukets motståndskraft vid ett mer varierat klimat är därför viktigt för livsmedelssäkerheten.

Forskare vid Agrifood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet har i en ny studie undersökt om en ökad kolhalt i marken kan öka jordbrukets motståndskraft.

Sedan tidigare är det känt att en hög kolhalt i åkermarken leder till en bättre vattenhållande förmåga, mer växtnäring och mindre risk för markpackning och erosion. Det finns även studier kring hur tidpunkt för en extrem väderhändelse påverkar olika beroende på grödans utvecklingsstadium när den inträffar. Däremot har det varit outforskat hur dessa faktorer samverkar, och det är det som forskarna tittat på när det gäller vete och korn. För vete visade resultatet att högre kolhalt är gynnsamt under alla omständigheter, för korn bara under vissa omständigheter.

Studien visar att tidpunkten för väderhändelser under odlingssäsongen spelar en central roll för skördeutfallet samt för kolhaltens inverkan på jordbrukets motståndskraft mot klimatförändringar. Sammantaget är det tydligt att brukningsmetoder som bevarar eller lagrar kol i marken, till exempel perioder med gräsvall eller mellangrödor, kan fungera som en försäkring för framtida skördar.

Läs Agrifoods Policy brief

Läs hela artikeln: Soil carbon insures arable crop production against increasing adverseweather due to climate change

I en tidigare nyhet från 2021 rapporterade Epok om en forskningssammanställning gjord av Formas där påverkan av växtföljder på halten av organiskt kol i jorden undersökt: Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen i jordbruksmark