Vårsådd höstråg är ett attraktivt bete

2021-05-07
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att ha korna på produktionsbete ger en möjlighet att minska foderkostnaderna. Under betessäsongen kommer nästan varje år en torrperiod, den så kallade ”betessvackan”. Betestillväxten minskar vilket ökar behovet av betesareal. Arealen som är lämplig för kobete är ofta begränsad på gårdar med mjölkproduktion, vilket minskar möjligheterna för omläggning av betesvallar. Det finns därför ett behov av att komplettera den traditionella betesrotationen med nya grödor.

Under växtsäsongen 2020 etablerades demonstrationsodlingar med vårsådd höstråg med insådd av italienskt rajgräs på tre ekologiska mjölkgårdar. Cirka 50 dagar efter sådd kunde korna börja beta på dessa skiften. Betet var mycket näringsrikt med högt innehåll av energi, råprotein och socker. Korna betade arealen intensivt och ökade i mjölkavkastning.

Höga näringsvärden som uppskattas av korna

Korna betade rågen med hög intensitet – speciellt de första 2–3 timmarna på betet. Betet innehåll lika mycket energi nästan i nivå med vad som är vanligt i spannmål. Råproteininnehållet var i nivå med värden som är vanliga för proteinfoder. På samtliga gårdar ökade mjölkavkastningen när korna betade på rågen i juni och juli. Preliminära bedömningar ligger på 1-2 kg ECM per ko och dag.

Positiva sidoeffekter på ogräs och växtnäringsutnyttjande

Råg i kombination med italienskt rajgräs är ett smakligt och näringsrikt foder för korna, men har även positiv inverkan på ogräsförekomst och växtnäringsutnyttjande. På skiften nära ladugården går det att plöja två år i rad och ändå ha bete till korna, vilket ofta är svårt i traditionella betesväxtföljder.

Många skiften nära ladugården är uppgödslade p.g.a. leverans av växtnäring från korna via fodret på stall och kornas gödsling på betet. Rågen med rajgräset kan ta hand om mycket växtnäring, vilket speglas i rågens höga innehåll av råprotein.

Projektet är hämtat från Hushållningssällskapets ekologiska försöksrapport