Marktäckning med plast ökar kvävemineraliseringen

2021-01-28
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Genom att täcka marken med svart plast innan plantering kan jordbearbetning för bekämpning av ogräs minska i ekologisk grönsaksproduktion. Minskad jordbearbetning minskar problem med försämrad markstruktur och jorderosion samt klimatpåverkan i form av dieselåtgång.

I en studie från nordöstra USA studerades vad marktäckning med plast hade för effekt på markfuktighet, kvävemineralisering och avdödning av ogräsfrön. Plasten lades direkt på en klippt och bortfrusen havre-mellangröda och låg sedan kvar från 3-5 veckor upp till över 10 veckor samtidigt som behandlingen jämfördes mot otäckt kontroll. Jordfuktighet och temperatur var generellt högre under plastlisten men bara några grader högre i genomsnitt (1-3°C) oavsett hur länge plasten legat. Effekterna var dock inte helt genomgående och högre temperaturökningar förekom.  Nitrathalten ökade signifikant och var högre ju längre plasten hade legat på, med allt från en fördubbling till en flerfaldig ökning. Författarna menar att det kan vara en effekt av förändrad fuktighet, men att den exakta orsaken behöver utredas mer. Ammoniumhalterna påverkades i stort sett inte. Överlevnaden hos frön från grön amarant och svinmålla påverkades inte av att ligga under plasten men uppkomsten förhindrades under täckningen på samma sätt oavsett hur lång tid plasten legat på.

Läs artikeln här: Black Plastic Tarps Advance Organic Reduced Tillage I: Impact on Soils, Weed Seed Survival, and Crop Residue