Klimat

Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och som för konventionella grödor. Det förklaras av att skördenivåerna för flera av de vanligaste grödorna är lägre i ekologisk produktion, samtidigt som utsläpp av växthusgaser per hektar är lägre från ekologiskt odlade åkrar jämfört med konventionella. Det medför att skillnaderna jämnas ut om man räknar utsläpp per kg produkt.

Skillnader i skörd beror till stor del på att man inom ekologisk produktion ofta använder mindre mängd kväve per hektar. Mindre kvävegödsling ger lägre lustgasutsläpp från marken och utsläppen från produktionen av konstgödsel undviks också i ekologisk produktion.

Nyheter inom klimat

2020-10-27

Ny studie sammanställer de globala lustgasutsläppen

Koncentrationen av lustgas - även kallad dikväveoxid - i atmosfären ökar kraftigt och påskyndar klimatförändringarna. Förutom koldioxid och metan är det den tredje viktigaste växthusgasen som släpps ut kopplat till mänskliga aktiviteter. Av de mänskliga aktiviteterna så är det främst användning av syntetiskt framställt kvävegödsel inom jordbruket som ger upphov till klimatpåverkan från lustgasutsläpp. Läs vidare
;