Sammanfattning avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion

Skördarna i ekologisk produktion är generellt lägre än i konventionell produktion. Det har därför ifrågasatts om ekologisk produktion kan producera mat så det räcker till alla. Studier visar dock att det skulle vara möjligt att försörja den växande befolkningen med ekologiskt producerade livsmedel på befintlig jordbruksmark om konsumtionen av animaliska produkter begränsas och svinnet minskar i alla led i livsmedelskedjan.

Genom en minskad konsumtion av kött i den rika delen av världen och högre skördar i låginkomstländer räcker jordbruksmarken för att producera mat till fler framöver. Detta gäller även om skördarna i det industrialiserade lantbruket skulle minska något. Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad.


Stor variation i skördeskillnad mellan ekologisk och konventionell produktion globalt

Flera globala forskningssammanställningar har kommit fram till att ekologiska skördar i snitt ligger på mellan 70 och 90 procent av konventionella skördar. De flesta studierna är dock från Europa och Nordamerika och betydligt färre från låginkomstländer. Skillnaden i skörd mellan ekologisk och konventionell produktion varierade mycket i sammanställningarna och berodde på platsens odlingsförutsättningar, vilken gröda man jämfört, och hur stor skillnad i kvävegödsling det var mellan de båda produktionssystemen.

Läs mer om skördeskillnader mellan ekologisk och konventionell produktion globalt


Ofta stora skillnader i avkastning mellan svensk ekologisk och konventionell produktion

I genomsnitt på nationell nivå för 2013 till 2017 var skörden av ekologiskt odlad spannmål 55-62 procent av konventionell skörd enligt svensk statistik. För kvävefixerande ärtor och åkerbönor var skillnaden mindre, 70 respektive 80 procent av konventionell skörd. Statistiken är dock inte helt rättvisande eftersom en större andel av den ekologiska åkermarken ligger i områden med mindre gynnsamma odlingsförutsättningar, där den genomsnittliga skörden för all odling är mindre.

Det finns betydligt mindre statistisk över skillnader i avkastning inom djurproduktionen, förutom i mjölkproduktionen som visar cirka nio procent lägre mjölkavkastning per ko och år i ekologisk produktion i Sverige

Läs mer om skördeskillnader mellan ekologisk och konventionell produktion i Sverige


Mindre kvävegödsling ger mindre skördar av ekologiska grödor

En huvudorsak till mindre skördar i ekologisk odling är att gödslingen med kväve är betydligt mindre än i konventionell produktion. En annan viktig orsak är att ogräs och angrepp av skadegörare kan minska skörden mer i ekologisk än i konventionell produktion. Orsaken till det är att effektiva icke-kemiska alternativ till den kemisk bekämpningen i konventionell produktion mot ogräs och skadegörare inte alltid är tillgängliga eller fungerar fullt ut.

Läs mer om relationen mellan kvävegödsling och skördenivåer


Hur kan ekologisk produktion bidra till en framtida hållbar livsmedelsförsörjning?

Om man vill producera samma mängd och typ av livsmedel i framtiden som vi konsumerar idag med dagens ekologiska lantbruk kommer det behövas större arealer jordbruksmark eftersom skördarna i genomsnitt är lägre. Enligt framtidsstudier skulle dock marken räcka även om genomsnittliga skördar i höginkomstländer skulle minska något, förutsatt att kostmönster ändras mot bland annat mer vegetabilier och matsvinnet minskar.

Det är dock viktigt att påpeka att kunskapen är mycket begränsad om hur avkastningen i många utvecklingsländer skulle påverkas av en övergång till ekologiska produktionsmetoder.

Samtidigt är inte västvärldens intensiva jordbrukssystem och resurskrävande konsumtionsmönster hållbara för att långsiktigt försörja en växande befolkning. Ekologiskt lantbruk är ett av flera alternativ för att nå mer hållbara lantbrukssystem.

En omfattande omläggning till ekologisk produktion ställer nya krav på växtnäringsförsörjningen. De gödselmedel som idag är tillåtna att använda i ekoproduktionen skulle inte räcka. Bland annat behöver kretsloppet mellan stad och land förbättras och många fler avfalls- och avloppsprodukter behöver återföras till jordbruksmarken än vad som görs idag.

Läs mer om ekologisk produktion och hållbar livsmedelsförsörjning