Regenerativt bete – Vad? Hur? Varför?

2024-06-17
Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Under senare år har användningen av begreppet regenerativt lantbruk ökat kraftigt både inom akademisk litteratur och av organisationer i jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin. Det saknas dock en enhetlig definition av regenerativt lantbruk. Det är också oklart om regenerativt lantbruk främst handlar om produktionsmetoder eller istället mål med produktionen, men produktionsmetoder som ofta anses karakterisera regenerativt lantbruk är att integrera växtodling och djurhållning, minimera användningen av insatsmedel och jordbearbetning samt variera växtföljderna. Viktiga mål är framförallt förbättrad jordhälsa, men också ökad kolinlagring och ökad vatten- och ekosystemhälsa.

Den här litteratursammanställningen syftar till att på ett tillgängligt sätt beskriva principerna, metoderna och målen med regenerativt bete.

Läs sammanställningen här: Regenerativt bete – Vad? Hur? Varför?