Rafaelle ska titta på skördeskillnader mellan eko och konventionellt

2024-06-17
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Från och med 1 juni jobbar Rafaelle Reumaux för Epok på 50 procent. Hennes uppdrag blir att titta på skördeskillnader mellan ekologisk och konventionell produktion. Först och främst utifrån fältförsök som är utförda i Sverige och där ekologisk och konventionell avkastning jämförts under liknande förhållanden. I dag jämförs ofta lantbruket utifrån statistik som inte tar hänsyn till exempelvis jordars bördighet och Rafaelles uppdrag blir att försöka nyansera skillnaderna.

Rafaelle disputerade i maj på SLU. I sitt doktorandarbete har hon studerat metoder och växtföljder för att få högre avkastning i ekologisk växtodling, speciellt i områden i Sverige där marken är mycket bördig och där det inte är lika vanligt med ekologisk odling som det är på mindre produktiv mark.

Idag hänvisar man oftast till SCB:s skördedata vilken bara tar hänsyn till gröda och region men inte skillnader i jordars bördighet eller tillförda mängder växtnäring. Om tid, och tillräcklig data, finns kommer Rafaelle även titta närmare på viktigaste faktorerna som ger upphov till skördeskillnader mellan ekologisk och konventionell produktion samt eventuella skillnader i kvalitet.

Rafaelle (och Epok) kommer även samarbeta med ett pågående EU-projekt, OrganicYieldsUP, där Sverige är med. Projektet är finansierat inom Horizon EU och syftar till att öka skörden i ekologiska odlingssystem över hela Europa genom att sammanställa befintlig kunskap, stärka nätverk av intressenter och utveckla strategier för att förbättra ekologiska jordbruksmetoder samtidigt som miljömässig hållbarhet bibehålls. Inom detta projekt samlar man just nu in data från 13 europeiska länder om skördeskillnader mellan ekologiska och konventionell produktion. I ett nästa steg ska inkommen data analyseras för att identifiera vad det är som främst påverkar skördeskillnaderna. Från Sveriges håll medverkar forskarna Velemir Ninkovic och Dimitrije Markovic från institutionen för växtproduktionsekologi.

Läs mer om Rafaelle och hennes forskning på hennes CV-sida

Lär mer om Rafaelles avhandling Constraints and opportunities for organic crop production in areas of high agricultural productivity : exploring the diversity of on-farm management practices in organic cereal production with a focus on crop sequence, yield variability and nutrient supply