Ökad hållbarhet i livsmedelssektorn genom banbrytande innovationer

2024-06-17
För yrkesverksamma Ekonomi i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Livsmedelssektorn står inför stora utmaningar - naturresursanvändningen behöver effektiviseras, den negativa påverkan på klimat och miljö behöver minska, arbetsmiljön förbättras och de ekonomiska förutsättningarna stärkas. Ett sätt att hantera dessa utmaningar är genom banbrytande, så kallad transformativ, innovation. Det lanseras dock få banbrytande innovationer bland svenska livsmedelsföretag. Varför är det så och hur kan vi ändra på detta?

I en rapport för AgriFood Economic Center tittar två forskare från SLU närmare på innovationspolitiken och förutsättningarna för banbrytande innovationer att möta viktiga hållbarhetsutmaningar. Rapporten baseras på en sammanställning av forskningsläget kring transformativ innovation inom livsmedelssektorn.

Litteraturen visar att innovationspolitiken har gjort en resa - från att sätta ekonomiskt tillväxt i centrum till att tydligare inkludera hållbar utveckling, sett både till miljörelaterade och sociala aspekter. Fokus har därmed skiftat från ekonomiska aspekter till att snarare handla om att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Det är dock väldigt komplext att styra innovation mot hållbar utveckling.

Varken inom teori eller praktik är man enig om hur vi kan använda innovation för att nå efterfrågade samhällseffekter, så som en mer hållbar livsmedelsproduktion. Det växer dock fram nya innovationsteorier som ifrågasätter de produktions- och konsumtionssystem som kan anses ohållbara. Det utvecklas också en rad offentliga initiativ som stöd för banbrytande innovationer.

Myndigheternas roll är, enligt rapporten, både att initiera innovationsprocesser och bryta upp så kallade inlåsningsmekanismer (till exempel lagar och regler som tvingar företag att agera på ett visst sätt). Samverkansmodellen One-stop-myndighetsshop kan ses som ett initiativ för att underlätta för transformativ innovation, genom att underlätta för innovatörerna att förstå, och därmed manövrera, i rådande system. Vinnovas satsning på åtta innovationsplattformar för hållbara matsystem, med fokus på till exempel regenerativt jordbruk och hållbara matvanor, lyfts fram som ytterligare ett initiativ för att möjliggöra banbrytande innovationer inom livsmedelssektorn.

Sammanfattningsvis lyfter forskarna bakom rapporten fram litteratur som visar på att banbrytande innovationer behövs för att möta flera av utmaningarna i dagens livsmedelssystem. De pekar också på möjligheterna att, genom välriktade satsningar, främja transformativ innovation genom stöd till forskning och utveckling samt anpassning av lagar och regler.

Läs hela rapporten här: Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn