Två nya skrifter om trädjordbruk/agroforestry

2024-03-21
Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) Jordbruksverket

Jordbruksverket och Agroforestry Sverige har nyligen släppt nya skrifter om trädjordbruk och agroforestry i Sverige. Trädjordbruk innebär att vedartade växter integreras med andra grödor och/eller djurproduktion på samma yta. Trädjordbruk kan vara ett sätt att bredda gårdens livsmedelsproduktion och bidra med fler ekosystemtjänster som ökad kolinlagring och biologisk mångfald.

Nytt från Jordbruksverket

Jordbruksverkets häfte inleds med en översikt av trädjordbruk i Sverige och Europa, både historiska och aktuella system. En genomgång av rapporter och vetenskapliga publikationer inom trädjordbruk. Andra delen innehåller en praktisk handbok om planering, etablering, skötsel och ekonomi för de lantbrukare och odlare som är intresserade av att testa alléodling. Här går man igenom hur man gör en kartläggning över förutsättningar att etablera trädjordbruk, principer för design, faktorer som påverkar anläggningen samt praktiska råd i processen. Ekonomidelen innehåller exempel på produktionsmodeller och kalkylexempel som är möjliga att anlägga i Sverige. 

Ladda ner eller beställ skriften på Jordbruksverkets webbplats: Trädjordbruk i Sverige

Ny skrift från Agroforestry Sverige

Även föreningen Agroforestry Sverige har nyligen släppt en inspirationsskrift om Agroforestry. Skriften som är skriven både på svenska och engelska ingår i ett flerårigt projekt “Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden genom Jordbruksverket.

Läs skriften här: Agroforestry för svenska förhållanden 2024