Behandling av grönsaksfrön med rödalger ger skydd mot jordburna sjukdomar

2024-02-12
För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Havsalger innehåller en mängd bioaktiva ämnen och har i tidigare forskning visat sig kunna fungera som biostimulanter i växtodling. Blötläggning av frön i havsalgsextrakt innan sådd har lett till snabbare uppkomst, förbättrad växtkraft hos småplantor och en förändring i vilka mikroorganismer som trivs på fröet. Forskare vid Università di Bologna har i försök behandlat tomatfrön med havsalgsextrakt och undersökt på vilket sätt det påverkat tomatplantornas motståndskraft mot jordburna sjukdomar.

Jordburna sjukdomar kan vara svåra att behandla i ekologisk odling. Istället arbetar man med förebyggande åtgärder, som att tillämpa en god växtföljd, använda friskt utsäde och sorter med resistens mot vanligt förekommande sjukdomar. Ett sätt att främja växternas hälsa, och motståndskraft mot sjukdomar, kan vara att behandla fröerna innan sådd. Detta görs ibland med tillväxtfrämjande mikroorganismer, men kan också vara i form av olika växt- och algextrakt. Även om användning av algextrakt som sådant inte är nytt så har fokus ofta varit på rotutveckling, näringsupptag och stresstålighet, och inte specifikt på vilken effekt det kan ha mot växtsjukdomar.

En grupp forskare vid Università di Bologna har arbetat med extrakt från rödalgen Jania adhaerens som är vanligt förekommande i Medelhavet och längs Atlantkusten. I studien blötlades tomatfrön i extrakt från algen i cirka ett dygn innan sådd. Vid sådd infekterades odlingssubstratet med tre vanligt förekommande sjukdomsalstrare: Fusarium oxysporum, Pythium ultimum och Rhizoctonia solani. Resultaten visade att tillsatsen av algextrakt förbättrade uppkomsten av frö, ledde till bättre tillväxt och minskad sjukdomsutveckling. Det kunde konstateras att de skyddande effekterna var förknippade med en ökad aktivitet av enzymer och gener kopplade till växtens försvarsmekanismer. Dessa försvarsmekanismer aktiverades även i kontrollbehandlingen där ingen sjukdomsalstrande organism tillsatts vilket visar att extraktet i sig var den utlösande faktorn.

Extrakt från alger har traditionellt sett utvunnits med hjälp av tekniker som kunnat påverka de bioaktiva molekylerna negativt, och där vissa metoder haft potentiellt negativa effekter på miljön. Forskarna i den här studien använde sig enbart av vatten, och relativt låg värme, för att utvinna extraktet. Detta visar på potentialen av algextrakt som en miljömässigt hållbar, och relativt billig metod för att lindra sjukdomsangrepp av jordburna sjukdomar.

Länk till artikeln:

Righini, H.; Roberti, R.; Cetrullo, S.; Flamigni, F.; Quintana, A.M.; Francioso, O.; Panichi, V.; Cianchetta, S.; Galletti, S. Jania adhaerens Primes Tomato Seed against Soil-Borne Pathogens. Horticulturae 20228, 746.