Ny metod kan möjliggöra biologisk bekämpning av insekter med hjälp av insektsdödande svampar

2023-12-21
För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Svampar från ordningen Entomophthorales har under lång tid varit kända för sin potential inom biologisk bekämpning av insekter, men på grund av tekniska utmaningar rörande svamparnas överlevnad och spridning så finns det idag inga preparat att tillgå. Anledningen är att svamparna behöver en hög luftfuktighet för att producera och sprida sporer, som i sin tur kan infektera insekterna. Forskare i Tyskland och Danmark kan nu ha hittat en lösning på detta problem.

Inom ordningen Entomophthorales finns det ett stort antal släkten av svampar, varav ett flertal arter kan parasitera insekter och andra leddjur. Bland insekter av ekonomisk betydelse ur odlingssynpunkt är det framförallt bladlöss och bladloppor som blir angripna av svamparna. Angreppen leder ofta till lokala sjukdomsutbrott som kraftigt minskar populationsstorleken av skadeinsekterna. Flertalet svampar inom Entomophthorales är värdspecifika och innebär därför inget hot mot andra insekter om de används för biologisk bekämpning.

Bladloppor är växtsugande insekter och vektorer för fytoplasma som orsakar stora ekonomiska förluster i fruktodlingar i, framförallt, södra Europa. På grund av våra relativt låga temperaturer är spridningen av fytoplasma i Sverige långsam. I dagsläget kontrolleras fytoplasmaspridningen med hjälp av rent växtmaterial, samt med insekticider mot bladlopporna. För att undersöka möjligheten att utveckla ett biologiskt bekämpningsmedel mot bladloppor utfördes försök på päronbladloppa (Cacopsylla pyri) och svampen Pandora cacopsyllae, som nyligen isolerades från en päronodling i Danmark. I laboratorieförsök såg man att svampen var effektiv i att infektera bladlopporna och hade  en verkningsgrad på 89 procent. Luftfuktigheten under försöken var dock väldigt hög (>97 %), för att ge svampen optimala förhållanden för sporulering, vilket inte går att upprätthålla i en odling. För att optimera svampens möjlighet att sporulera effektivt även i fält, utvecklade forskarna en biologiskt nedbrytbar, vattenhållande pasta bestående av vax, olja, cellulosa och xantangummi. Denna pasta, med hög vattenhållande förmåga, användes sen som bärare för svampen och sporulering mättes under förhållanden med en låg luftfuktighet (<40 %). Resultatet från studien visade att spridningen av sporer från svampen var väldigt effektiv även under förhållanden med låg luftfuktighet när den vattenhållande pastan användes. Detta innebär att det finns goda möjligheter att utveckla mer effektiva, svampbaserade, biologiska bekämpningsmedel för användning även i fält där luftfuktigheten generellt sett inte är hög nog för att främja sporulering. Behållare, innehållandes svamp och pasta, skulle kunna hängas upp i fruktträd för att ge en effektiv och lokal spridning av svampsporerna. Även om försöken gjordes specifikt på päronbladloppa och P. cacopsyllae, så visar tekniken på stor potential för generell utveckling av biologisk bekämpning med svampreparat.

Länk till artikeln

Muskat, L.C., Kais, B., Gross, J. et al. A biobased superabsorbent formulation for above-ground application of a new entomophthoralean fungus for biological psyllid pest control. BioControl 68, 629–641 (2023).