Modell för danskt lantbruk i klimatbalans och inom de planetära gränserna

2023-12-01
Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nio organisationer, inklusive Økologisk Landsforening i Danmark (motsvarar Ekologiska Lantbrukarna i Sverige), har gjort beräkningar på hur ett framtida danskt lantbruk skulle kunde se ut 2040. Målet är att ha större inbindning av kol än utsläpp av växthusgaser samtidigt som det produceras lika mycket mat som i dag. Syftet är att lantbruket då ska rymmas inom de planetära gränserna.

Rapporten kommer fram till att husdjursproduktionen då måste reduceras radikalt och kosten måste bli betydligt mera växtbaserad jämfört med i dag. Närmare bestämt kommer nötkreaturen att reduceras med cirka 65 procent, fjäderfä med cirka 75 procent och grisarna med hela 95 procent. Med denna reduktion i husdjursproduktionen samt övriga åtgärdar i sektorn kommer utsläppen av växthusgaser att minska med 78 procent från 7,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter i dag till 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter 2040.

I scenariot kommer 680 000 hektar jordbruksmark att omvandlas till skogsmark, naturområden eller naturbetesmarker – ett intressant perspektiv då vi i Sverige har debatt kring att värna den öppna odlingsmarken från att omvandlas till skog. Skogen räknas som en del av det ”öppna landskapet” och bidrar till kolinbindningen i sektorn.

Arealen med grödor som kommer att odlas med grödor för direkt human konsumtion kommer att öka från 16 procent till 60 procent av jordbruksmarken samtidigt som arealen med fodergrödor minskar från 76 procent till 25 procent. Med denna strategi och 100 procent ekologisk lantbruk 2040 kommer lantbruket att kunde försörja 12 miljoner människor med mat och tillräckligt mycket protein.

Rapporten har naturligtvis skapat debatt i Danmark och även företrädare för ekologiska företag har känd en vis skepsis till en så genomgripande omläggning av jordbruket. Samtidigt välkomnas förslaget som ett viktigt diskussionsunderlag in för kommande strategier för att minska klimatbelastningen i lantbrukssektorn.

Följ debatten om rapporten här: Friland-næstformand om ny rapport: »Voldsomt vidtgående og på kanten af useriøst«

Läs rapporten: FRA FODER TIL FØDE II

Arealfördelning 2020 och 2040 i Danmark enligt beräkningar i rapporten.