Ekologiskt lantbruk effektiv klimatåtgärd enligt dansk rapport

2023-10-24
Ekologisk mat från jord till bord Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den danska paraplyorganisationen för rådgivning, SEGES innovation, har i rapporten ”Klimavirkemidler til dansk landbrug 2023” listat de mest effektiva klimatåtgärderna för danskt lantbruk. Omställning till ekologiskt lantbruk ses i rapporten som en av de 29 mest effektiva åtgärderna för att minska det danska lantbrukets klimatavtryck. Fördelarna med eko handlar främst om gödselanvändning, växtföljder, lägre djurtäthet, mer vall och mer kolbindning.

Rapporten från SEGES innovation identifierar de mest effektiva klimatåtgärderna för danskt lantbruk ska nå sina klimatmål till 2030. Enligt rapporten kan lantbruk minska sina utsläpp med 6,9–9,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter fram till 2030 om de 29 förslagen implementeras fullt ut. En fördubbling av den ekologiska arealen beräknas minska utsläppen från jordbruket med upp till 0,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2030. De danska beräkningarna görs per hektar och inte per kg produkt som är vanligast i Sverige.

"Vi vet från de senaste analyserna och kunskapssynteserna att ekologiskt lantbruk har en stor potential att minska utsläppen av växthusgaser från danskt jordbruk. Men vi vet också att resultaten inte kommer av sig själva, eftersom det kräver handling från politiskt håll och en ökat fokus på näringsämnen för ekologisk odling om vi ska nå regeringens mål om att fördubbla den ekologiska arealen till 2030”, säger Julie Cherono Schmidt Henriksen, chefskonsult på Innovationscentrum för ekologiskt lantbruk med inriktning på klimat.

Läs rapporten på SEGES webbplats: Klimavirkemidler til dansk landbrug 2023