Hur stärker vi hållbarheten och resiliensen inom det europeiska jordbruket?

2023-09-29
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Flera aktörer pekar på att de europeiska jordbruken närmar sig en kritisk gräns kopplat till hållbarhet och resiliens. Klimatrelaterade faktorer som torka, men också ekonomiska aspekter som prisfluktuationer, skapar stora utmaningar för lantbrukarna. Agrifood economics centre analyserar därför i en ny artikel hur olika produktionssystem och strategier kan bidra till ett mer hållbart och resilient jordbruk inom EU.

I studien tittar forskarna från Agrifood economics center på 10 olika typer av jordbruk, från lika många länder. De syntetiserar olika aktörers syn på alternativa produktionssätt samt de effekter dessa produktionssätt förväntas ha på hållbarhet och resiliens. Vidare undersöker de olika strategier för att implementera alternativa system, samt hur status quo jämfört med de alternativa systemen relaterar till ett antal framtidsscenarier (se Eur-Agri-SSPs).

Flera av de alternativa produktionssätten identifierade i undersökningen pekar på områden som till exempel teknologi, diversifiering, och ekologiskt som viktiga parametrar för ökad hållbarhet och resiliens. Andra system lyfter fram intensifiering, specialisering, men även fler samarbeten och en mer attraktiv landsbygd som viktiga delar i att skapa bättre hållbarhet och resiliens. Det påpekades också att en svag ekonomisk position hindrade lantbrukarna att fokusera på miljömässiga och sociala aspekter.

Sammanfattningsvis visar studien på vikten dels av att ta ett bredare grepp än enbart fokusera på ekonomisk lönsamhet för att skapa resilienta lantbruk, dels av att kombinera olika typer av produktionssätt för att på så sätt stärka hållbarheten och resiliensen. Artikelförfattarna trycker också på vikten att satsa på inkrementella snarare än radikala förändringar samt att de alternativa system som identifierats i denna studie enbart ska ses som en startpunkt på den transformation av lantbruket som krävs framgent. Både lantbrukare och andra möjliggörare behöver involveras för att ta nästa steg.

Läs hela studien här:

Alternative systems and strategies to improve future sustainability and resilience of farming systems across Europe: from adaptation to transformation - ScienceDirect

och

Publicerad artikel: Alternative systems and strategies to improve future sustain (agrifood.se)