Intensivt jordbruk leder till minskade fågelpopulationer i Europa

2023-09-08
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Förekomsten av många fågelarter i Europa har minskat under de senaste årtiondena. I en ny studie som är den mest omfattande hittills på trenderna för fåglar i Europa har man analyserat förekomsten av 170 fågelarter i 28 europeiska länder med data från totalt mer än 20 000 platser som samlats in under de senaste årtiondena. Studien visar att intensivt jordbruk var den kraftigaste förklarande faktorn till minskade populationer av fåglar och speciellt fåglar som äter insekter.

Forskarna undersökte effekten av fyra variabler på förekomsten av fåglar: arealen av mark med intensivt jordbruk, arealen skogsmark och bebyggd mark samt temperaturdata. Arealen med intensivt jordbruk definierade man med data från Europeiska miljöbyrån som områden där man använde insatsmedel (gödselmedel och bekämpningsmedel) till ett värde motsvarande 560 Euro per hektar och år i 2020 års prisnivå.   

Förekomsten av fåglar hade överlag minskat med cirka 25 procent under perioden 1980-2016. Fåglar i jordbrukslandskapet hade minskat kraftigare (-57 procent) jämfört med fåglar i skogslandskapet (-18 procent) eller fåglar knutna till bebyggda miljöer (-28 procent). Dessutom hade fåglar som trivs bättre i en lägre temperatur minskat kraftigare (-40 procent) jämfört med fåglar som trivs bättre i en högre temperatur (-17 procent). Fåglar i jordbrukslandskapet och fåglar som trivs i lägre temperaturer hade minskat i nästan alla enskilda länder som ingick i studien.

Arealen med intensivt jordbruk var den kraftigaste förklarande faktorn till de minskade populationerna av fåglar och speciellt fåglar som äter insekter påverkades negativt. Även ökad urbanisering och ökad temperatur identifierades som faktorer som påverkade fåglar negativt, fast inte lika kraftigt och entydigt som arealen med intensivt jordbruk, medan skogsarealen överlag inte hade någon tydlig påverkan.

Studien kan inte fastställa de specifika orsakerna till att en intensifiering av jordbruket leder till minskande fågelpopulationer. Eftersom speciellt insektsätande fåglar påverkas hänvisar författarna dock till tidigare publicerade studier som visar att framförallt insektsmedelsanvändning kan ha en indirekt negativ effekt genom att minska födotillgången för insektsätande fåglar i jordbrukslandskapet.

Läs hela studien här:

Rigal, S., Dakos, V., Alonso, H., Auniņš, A., Benkő, Z., Brotons, L., ... & Devictor, V. (2023). Farmland practices are driving bird population decline across Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences120(21), e2216573120.