Pilot- och samarbetsprojekt för att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion

2023-08-18
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion Jordbruksverket

Nio projekt har fått medel från Jordbruksverket till pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet och de flesta projekten är i gång sedan en tid.

Hundäxing och lusern som vinterfoder till dikor

Nötkreatur i ekologisk produktion ska enligt regelverket ha fri tillgång på grovfoder, men dikor med fri tillgång på grovfoder under sinperioden konsumerar ofta mer än de behöver. Förutom resursslöseri i form av överkonsumtion blir dikorna överviktiga, vilket kan ge kalvningssvårigheter. Därmed är ett grovfoder med sämre näringskvalitet nödvändigt.

I projektet etableras och odlas hundäxing och lusern, vilka avkastar bra även under torra förhållanden. En grupp dikor utfodras med hundäxing/lusern under sinperioden. Målet är att skapa underlag och riktvärden för framtida rekommendationer angående odling och utnyttjande av hundäxing/lusern som foder under sinperioden till dikor.

Projektledare: Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Ekologisk gråärta för humankonsumtion

Baljväxter har stor potential för ökad vegetarisk proteinproduktion för humankonsumtion i Sverige. Gråärt är en gammal kulturväxt som odlats historiskt i Sverige och som nu fått ökat intresse, men kunskapen kring hur gråärt odlas är bristfällig. Växa Sverige får medel till ett projekt som ska ge ökad kunskap inom odlingsteknik och försäljningskanaler.

Projektet ska genomföra odlingar i Halland och Örebro för att prova och utvärdera odlingsmetoden, anordna fältvandringar under odlingssäsong och träffar där odlare och köpare kan mötas.

Projektledare: Ingrid Holmberg, Växa Sverige

Hantera ogräs på ekogården

Ogräsbekämpning är en av de största utmaningarna med ekologisk produktion. Hushållningssällskapet Halland ska under två säsonger genomföra ett pilotprojekt på försöksgården Lilla Böslid som haft ekologisk drift sedan 1989. Sju olika metoder för ogräsbekämpning ska jämföras i stor skala. Förutom ogräsharvning ska radsådd, radhackning, träda samt gröngödslings effekt mot ogräs testas. Ogräsförekomst och skörd kommer att registreras i mindre rutor, men arealerna dokumenteras även i sin helhet via drönare.

Projektets mål är att bidra till att skapa bättre beslutsunderlag, effektivare odling och ett ökat lärande för det enskilda företaget, vilket även bidrar till ekonomisk nytta.

Projektledare: Alexander Lilliehöök, Hushållingssällskapet Halland

Kan alléodling i slättbygden vara framtidens odlingssystem?

Lantbrukare och forskare ska tillsammans under två växtsäsonger studera odling av ettåriga jordbruksgrödor i agroforestry-system och jämföra dem med öppen växtodling på närbelägna fält. Fältstudier planeras i fyra olika etablerade alléodlingar. Projektets första delmål är att se vilka faktorer på fält- och gårdsnivå som begränsar produktionen och kvaliteten på livsmedelsgrödorna äpple, nötter och spannmål i alléodling. Det ekonomiska resultatet ska noteras och bidragskalkyler utformas. Det andra delmålet är att studera och bedöma hållbarhetsaspekter i alléodling jämfört med odling i traditionella system.

Projektledare: Anders Heimer, Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Murbruk - samverkansmodell för småskalig ekologiskt jordbruk

Ändebols gård och Birgittas trädgård får medel till ett projekt för att utveckla möjligheter för nära samarbete mellan gårdar. Modellen för samarbete ska beskrivas i en handbok.  ”Murbruksmodellen” bygger på att två gårdar med olika förutsättningar (ler- respektive sandjord) kombineras för att möjliggöra någonting nytt ("murbruk").

Samarbetet mellan gårdarna kommer även att skapa möjligheter för att bygga närmare relationer och utbildningsmöjligheter med kunder och minska miljöpåverkan genom att minska transporter och matsvinn. Samverkan kan öka den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten för småskaligt ekologiskt jordbruk i Sverige.

Projektledare: Courtney Adamson, Birgittas trädgård

Samodling Nätradalen vill uppmuntra till ekologisk produktion

Den ekonomiska föreningen Bygdsam Nätradalen i Västernorrland ska stötta småskaliga producenter som vill skala upp sin odling och certifiera den som ekologisk. Arbetspaket 1 innehåller råd om bland annat växelbruk, samarbetsformer, upphandling och ekologisk certifiering. Arbetspaket 2 studerar långsiktiga möjligheter för odling, till exempel kostnadseffektiv lagring och förädling. Även behov, hinder och möjligheter för mindre producenter att sälja till offentlig sektor och det lokala näringslivet kommer att studeras.

Målen är att öka antalet yrkesmässiga grönsaksodlare i Örnsköldsviks kommun, att öka samverkan mellan odlare i kommunen samt att vinna fler upphandlingar hos Örnsköldsviks kommun.

Projektledare: Sofie Holmgren, Bygdsam Nätradalen

Expertgrupp stöttar arbetet med Insatslista.se

KRAV får medel till att driva Advisory Board, en expertgrupp som ska tillhandahålla specifik expertis inom områden som till exempel lagstiftning och växtskyddsmedel för svenska förhållanden. FiBL, Forskningsinstitutet för ekologiskt lantbruk, hanterar ansökningar, gör utvärderingar och publicerar de tillåtetbedömda produkterna på plattformen insatslista.se. Denna hantering är självfinansierad via den kostnad FiBL tar ut av företagen som får sina produkter tillåtetbedömda. KRAV är ordförande och sammanhållande för den svenska expertgruppen som ska säkerställa att de bedömda insatsmedlen får användas i Sverige.

Projektledare: Camilla Uggla, KRAV  

Enkel och jämn spridning av nyttodjur i ekologisk bärodling

Den ekologiska jordgubbsodlingen har stor potential att öka om odlingssystemet kan optimeras för större odlingssäkerhet och skördenivå. Bären ska vara av perfekt kvalitet för att möta marknadens krav. Växtskyddsproblem orsakat av trips, jordgubbskvalster och spinnkvalster behöver motverkas. Detta kan göras effektivt med hjälp av nyttodjur, som till exempel rovkvalster. Projektet ska utveckla en jämn och enkel spridarteknik som kan anpassas till olika nyttodjur och de formuleringar de kommer i. En maskinell spridning är mer tidseffektivt och ger ett mer förutsägbart och säkert appliceringsresultat.

Projektet ska ta fram en instruktionsmanual för spridaren. Den kommer att ta hänsyn till formulering av nyttodjurens bärarmaterial, ge förslag på fyllningsintervall och tidsram för spridning.

Projektledare: Victoria Tönnberg, HIR Skåne AB

Grundstammar för ekologisk odling

Äppelodling i mellersta Sverige är i en positiv utvecklingsfas. Däremot saknas det modernt sortmaterial anpassat till ekologisk odling i ett nordligare klimat. Projektet vill därför testa olika grundstammar och hur ädelsorterna trivs på dessa. Olika ymptekniker och sammanväxning kommer att noteras tillsammans med tillväxt i kruka. Efter projekttidens slut kommer äppleträden planteras i minst 10 ekologiska odlingar med god geografisk spridning. Hälften av provodlingarna ska fokusera på odling av svagväxande grundstammar i intensivodling och andra hälften på medelstarkväxande grundstammar i mer extensiv odling. Minst två odlingar ska omfatta fullskaliga tester med såväl svagväxande som medelstarkväxande grundstammar. Etablering och frostkänslighet på växtplatsen kommer att utvärderas senare.

Projektledare: Charlotte Sommarin, Föreningen Sörmlandsäpplen

Nyheten kommer från Jordbruksverkets Ekobrev