Biologisk mångfald kan vara både en fördel och en risk för bekämpning av skadedjur i växthus

2023-08-18
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Biologisk mångfald bidrar till skadedjursbekämpning genom bevarande och stimulering av naturliga fiender men om växtdiversitet utanför växthuset är till nytta eller en potentiell risk, är dock omdiskuterat. Forskare har i en litteraturöversikt sammanfattat generella metoder som odlare kan använda för att förbättra skadedjursbekämpningen genom så kallad funktionell biologisk mångfald.

En hög biologisk mångfald ökar nivån och stabiliteten av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster som insekter bidrar med i växtodling är till exempel pollinering samt bekämpning av skadedjur, där en hög förekomst av naturliga fiender generellt sett leder till en förbättrad skadedjursbekämpning. Genom att införa en mångfald av växter skapas det förutsättningar för tillgång till alternativa värdväxter, mat och energi i form av pollen och nektar, samt boplatser. Detta gynnar både antalet insektsarter och deras populationsstorlekar. Men en hög mångfald av växter kan också medföra vissa risker: skadedjuren kan öka i antal, det kan locka till sig växtätande insekter som är generalister och därmed kan äta även av den odlade grödan, och det kan locka till sig insekter som parasiterar de naturliga fiender man faktiskt vill främja. Både sammansättningen av växtarter, samt hur det omkringliggande landskapet ser ut, har en effekt på vilka insektsarter som trivs. Detta är något som det forskats på rörande odling i fält, men länken mellan biologisk mångfald utanför växthus och skadedjursbekämpning i växthusgrödor är relativt okänd.

Växthus för kommersiell odling kan se väldigt olika ut - från enkla odlingstunnlar till högteknologiska glashus - och är därmed mer eller mindre påverkade av utomhusmiljön. Flertalet skadegörare i växthusgrödor, särskilt i vårt tempererade klimat här i norra Europa, är av exotiskt ursprung och transporteras med växtmaterialet. Skadegörare kan också migrera från sydligare länder under varma somrar, och i vissa fall lyckas de etablera sig medan andra inte kan hitta en lämplig värdväxt utanför växthuset. Även om det finns en risk för ett ökat inflöde av vissa skadegörare, menar författarna av studien att biologisk mångfald i den intilliggande miljön har begränsade effekter på förekomsten av skadegörare i växthus i tempererade klimat.

Som visats i flera studier är en viktig fördel med ökad mångfald runt växthus stimuleringen av naturliga fiender som migrerar till växthusen, där de bekämpar både inhemska och exotiska skadegörare. Hur detta inflöde kan styras av specifika växtsamhällen samtidigt som man minimerar riskerna för att öka populationer av skadegörare, behöver studeras ytterligare. Genom kloka val av växter kan en funktionell biologisk mångfald skapas med möjligheter att styra och förbättra skadedjursbekämpningen i växthus.

Generella metoder för åstadkommandet av en funktionell biologisk mångfald:

I växthuset:

  • Spridning av nyttodjur för biologisk bekämpning

  • Tillhandahållande av födokällor för naturliga fiender

  • Tillhandahållande av värdväxter för naturliga fiender

  • Blomsterremsor

Utanför växthuset:

  • Planterande av blomsterremsor och buskar med varierande blomningstider, vilket tillsammans leder till en lång blomningstid, gynnar naturliga fiender

  • Tillhandahållande av växter som agerar värdar för växtätande insekter som i sin tur är föda för naturliga fiender

  • Tillhandahållande av skydd för naturliga fiender att övervintra i: till exempel vedartade buskar och trästockar

Viktigt att tänka på är att de växter som planteras inte ska vara attraktiva för skadedjuren som man vill bekämpa, så vida de inte också är högattraktiva för deras naturliga fiender.

Läs hela artikeln här:

Messelink, G.J.; Lambion, J.; Janssen, A.; van Rijn, P.C.J. Biodiversity in and around Greenhouses: Benefits and Potential Risks for Pest Management. Insects 2021, 12, 933.