Grovfoderförsörjning och torka

2023-06-21
Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Vårens och försommarens torra väder har medfört svår torka i södra Sverige och förstaskörden på vallen har på många platser varit under 50 procent av normalskörd. Här följer några lästips på forskning och rådgivning kring grovfoderförsörjning och torka.

Efter torkan 2018 sammanställdes kunskapsläget och vilka möjligheter som finns att tillgå för att hitta ersättningsfoder under torrår av en grupp forskare på SLU.

Skörd av helsäd

På kort sikt handlar det om att skörda grödor som annars skulle tröskas och följande slutsatser finns om helsädesgrödor i skiften:

  • Korn och rågvete är med hänsyn till näringsvärde, smältbarhet och ensilerbarhet lämpligare som helsädesgrödor än vårvete och havre.

  • Skörd vid tidig mjölkmognad ger en sockerrik gröda med ”lagom” ts-halt, som är mer lättpackad och lättensilerad än en gröda skördad vid tidig degmognad.

Läs mer: Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Sådd av eftergrödor

På de skördade arealerna är det sedan aktuellt att etablera en gröda som kan skördas på sensommaren och under hösten. En grupp rådgivare sammanställde erfarenheter från 2018 i ett projekt finansierat av landsbygdsprogrammet under ledning av VÄXA Sverige.

I den skriften redovisas skörderesultat för demonstrationsodlingar av eftergrödor sådd i augusti i Halland som skördades två månader efter sådd. När regnet kommer handlar det om att vara redo att så en eftergröda och förhoppningsvis kommer nederbörden tidigare än under 2018, vilket ökar chansen till högre avkastning på eftergrödorna.

Näringsvärden

Näringsvärden, skördemängder och odlingskostnader för några exempel av eftergrödor med sådd i augusti och skörd av hel gröda efter cirka två månader i Halland.

Läs mer: Rådgivning och åtgärder vid extrem torka

Baljväxter kan sås in i vallen under sensommaren

På längre sikt är det viktigt att vallarna har en hög andel baljväxter och på fält med dålig baljväxtandel är det viktigt att så in klöver och lusern i vallarna så tidigt som möjligt när nederbörden kommer. Ola Hallin redovisade ett försök under vallkonferensen 2023 kring sådd av baljväxter under hösten med följande sammanfattning:  

”Fältförsök har gjorts med etablering på hösten av vallbaljväxterna rödklöver (Trifolium pratense L.), vitklöver (Trifolium repens L.) och blålusern (Medicago sativa L.). Resultatet blev lyckat med bra plantantal och planttäthet efterföljande vår, vid sådd senast i mitten av september i Skåne och senast i början av september i Västra Götaland. Tidigare såtidpunkt gav bättre överlevnad av plantor och större torrsubstansavkastning för vallbaljväxterna i första skörd, jämfört med senare såtidpunkt.”

Läs mer på sidorna 77–80 i Vallkonferens 2023

Jordbruksverket har också gått ut med råd kring torkan i sitt Ekobrev: Torka och värme påverkar foder och djur