Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ekologisk jämfört med konventionell vinodling

2023-06-21
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

För att öka hållbarheten i växtodlingen är det viktigt att förstå hur avvägningar mellan grödproduktion, leverans av andra ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald kan minimeras och synergier maximeras. I en ny studie har ett team franska forskare undersökt hur denna balansgång ser ut i ekologisk jämfört med konventionell vinodling.

Undersökningen genomfördes i 19 landskap kring Bordeaux i Frankrike och i varje landskap studerades en ekologisk och en konventionell vinodling. Forskarna mätte förekomsten av totalt 14 olika artgrupper i vinodlingarna inklusive växter, fåglar, fjärilar, bin, spindlar, skalbaggar, hoppstjärtar, daggmaskar och marklevande bakterier. Man mätte också 14 indikatorer för ekosystemtjänster som var kopplade till markbördighet, biologisk bekämpning och vinets avkastning och kvalitet.

Den biologiska mångfalden var överlag högre (+15 procent) i ekologisk vinodling. När nivån av alla ekosystemtjänster vägdes samman fanns det inga skillnader mellan odlingssystemen, men när de delades upp i olika grupper var indikatorer för biologisk bekämpning högre i eko (+9 procent) medan indikatorer för vinproduktionen var lägre (-11 procent). Indikatorerna för markbördigheten skilde sig inte mellan odlingssystemen. Oavsett odlingssystem fanns det en stark avvägning där vinodlingar med högre indikatorvärden för vinproduktionen hade lägre indikatorvärden för biologisk bekämpning, däremot fanns det ingen sådan avägning mellan vinproduktion och biologisk mångfald.

Författarna drar därför slutsatsen att det verkar vara möjligt att förena vinproduktion med bevarande av biologisk mångfald. De menar att ekologisk odling kan bidra till ökad hållbarhet i vinodlingen men att detta behöver kombineras med ytterligare åtgärder som till exempel bevarande av landskapselement som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.    

Läs hela artikeln:

Beaumelle, L., Giffard, B., Tolle, P., Winter, S., Entling, M. H., Benítez, E., ... & Rusch, A. (2023). Biodiversity conservation, ecosystem services and organic viticulture: a glass half-full. Agriculture, Ecosystems & Environment351, 108474.