Drivkrafter och barriärer för fler ekologiska produkter i Danmark

2023-05-29
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Det danska forskningscentret för ekologiskt jordbruk och livsmedelssystem, ICROFS, har analyserat marknaden för ekologiska produkter i Danmark 2023.

Genom det så kallade ”Landbrugsaftalet” har det danska Folketinget beslutat att det ska tas fram en strategi för ekologisk produktion och konsumtion. Strategin ska bidra till målet om att dubblera arealen ekologiskt brukad jordbruksmark i Danmark till 2030. ICROFS analys av drivkrafter och barriärer för utvecklingen av den ekologiska marknaden i Danmark utgör ett inspel till detta strategiarbete.

I rapporten presenteras de utvecklingen i försäljningen av ekologiska produkter under de senaste 20 åren. Fokus ligger på tre typer av marknad, nämligen detaljhandeln, den så kallade foodservice-marknaden (vilken omfattar offentlig måltid, restaurang, catering mm), samt export och då primärt till grannlandet Tyskland. Konsumentbeteende och konsumentsegment i relation till ekologiska produkter beskrivs, och så redogörs för drivkrafter och barriärer inom de tre marknaderna. Resultaten och resonemangen i rapporten bygger på befintliga rapporter och forskning, samt intervjuer med experter.

Författarna bakom rapporten visar att det är flera olika parametrar som driver konsumenten till att handla ekologiskt. Bland dessa ingår aspekter så som hälsa, smak, miljöhänsyn och djurvälfärd. Vidare medför högre priser och brist på information hinder för inköpen av ekologiskt. Författarna menar dock att kunskapen om köpbeteende i relation till ekologiska produkter till stor del bygger på äldre undersökningar och att det därför finns ett behov av nya forskningsprojekt för att på så sätt fånga senare tids trender, till exempel kring plantbaserade produkter och produkter med låg klimatpåverkan.

I Danmark står detaljhandeln för cirka tre fjärdedelar av den ekologiska marknaden, och även om andelen ekologiska produkter i handeln är högre än i de flesta andra länder (cirka 13 procent av alla livsmedel 2021) så utgör den en mindre del av den totala konsumtionen i landet. Det saknas, enligt rapporten, kunskap om hur detaljhandeln påverkar försäljningen av ekologiskt (till exempel hyllplacering, lojalitetsprogram och prisstrategi).

Inom den offentliga måltiden i Danmark står ekologiska livsmedel för cirka en fjärdedel av inköpen. Forskning visar att andelen ekologisk är lägre ibland privata aktörer inom foodservice-marknaden. Författarna menar att det saknas kunskap här och efterfrågar bland annat mer forskning kring hur kommunikationskampanjer kan stimulera efterfrågan på ekologiska livsmedel hos privata aktörer. Det noteras även att privata aktörer är mer beroende än de offentliga aktörerna av gästernas individuella preferenser och beslut.

Tyskland utgör en av de större marknaderna för dansk export av ekologiska livsmedel. Författarna poängterar dock att konsumenterna i de flesta länder föredrar nationella livsmedel, och så gäller även för ekologiska produkter. Detta kombinerat med ökad ekologisk produktion inom EU som följd av EUs handlingsplan om ökad ekologiskt brukad areal bedöms kunna bidra till utmaningar för exporten av ekologiska produkter till andra EU-länder.

Avslutningsvis påpekar rapportförfattarna att en ökning av ekologiska livsmedel i Danmark är beroende av både privata och offentliga aktörer då marknadskrafterna inte ensamma kan säkra efterfrågad tillväxt på ekologiskt.

Länk till ICROFS webbplats

Läs syntesen här: Markedet for økologiske produkter 2023 – drivkræfter og barrierer for vækst

Läs mer om Landbrugsaftalet