Hur väl reflekteras de ekologiska principerna i forskningen om ekologisk odling och mat?

2023-05-09
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter har globalt sett ökat avsevärt under de senaste årtiondena. Samtidigt finns en trend att ekologiskt lantbruk ’konventionaliserats’ och blivit mer beroende av externa insatsmedel. IFOAM, som är ett internationellt samarbetsorgan för ekologiskt lantbruk, har formulerat fyra principer för ekologiskt lantbruk som handlar om hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. Det har hävdats att en konventionalisering av ekologiskt lantbruk inte är i linje med dessa principer men det har varit oklart hur forskningen om ekologisk odling och mat förhåller sig till IFOAMs principer.

En grupp forskare vid SLU har därför gjort en litteraturgenomgång av 10’030 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1945 och 2021 med målet att beskriva forskningen inom om ekologisk odling och mat. Mer specifikt var syftet att identifiera olika forskningsområden och bestämma hur väl de överlappade med IFOAMs fyra principer för ekologiskt lantbruk om hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. De var också intresserade av vilka metoder för diversiferad växtodling och odling av baljväxter inom ekologiskt lantbruk som studerats.

Forskarna fann att interdisciplinära artiklar om ekologisk odling och mat var ovanliga. De flesta artiklarna täckte en (40 procent) eller två (36 procent) av IFOAMs principer och endast 1 procent täckte alla fyra. Flest artiklar handlade om principerna hälsa och ekologi. Flera metoder för diversifierad växtodling, som till exempel sortblandningar, hade studerats i mindre omfattning i ekologisk jämfört med konventionell odling. Ett mindre antal baljväxter hade studerats och framförallt fanns det få studier om växtförädling och processning av ekologiskt odlade baljväxter.

Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att det behövs mer interdisciplinär forskning om ekologisk odling och mat, samt kunskap om diversifierad växtodling och baljväxtodling som kan motverka konventionaliseringen av ekologiskt lantbruk.  

Studien

Chopin, P., Menegat, A., Bergkvist, G., Dahlke, S., Jäck, O., Karlsson, I., Lana, M., Ortman, T. Reumaux, R., Öborn, I. & Watson, C. A. (2023). The reflection of principles and values in worldwide organic agricultural research viewed through a crop diversification lens. A bibliometric review. Agronomy for Sustainable Development, 43, 23.