Vilka värden gör att lantbrukare väljer ekologisk produktion?

2023-04-14
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Individers beteende drivs av olika värden, och det gäller även lantbrukares beslut att driva ekologiskt eller konventionellt lantbruk. I en ny studie av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholm Environment Institute (SEI), VetAgro Sup i Frankrike, samt Rural Economy & Deveopment Centre på Irland undersöks vilka värden som gör att lantbrukare väljer att driva ekologisk respektive konventionell produktion.

I enlighet med EUs Farm to Fork-strategi ska 25 procent av jordbruksmarken i unionen användas för ekologisk produktion år 2023. Skillnaden mellan länderna i EU är dock hög och vissa länder har en längre resa framför sig än andra för att nå denna målsättning. Sverige ligger runt 20 procent, medan exempelvis Irland och Frankrike båda ligger runt fem procent.

I en nyligen publicerad artikel utgår forskarna från att olika värderingar kan bidra till att förklara skillnaden i andelen ekologiskt brukad mark bland EU-länder. För att titta närmare på detta inkluderar studien lantbrukare från Sverige, Frankrike och Irland. Genom 78 intervjuer med olika lantbrukare undersökte forskarna val och värderingar och dess relation till valet av produktionssätt. Respondenterna representerade 38 konventionella lantbruk, varav 20 i Sverige, 5 i Frankrike och 13 på Irland, samt 40 ekologiska lantbruk, varav 19 i Sverige, 6 i Frankrike och 15 på Irland.

En särskild metod, så kallad Means-end chain (MEC), användes för intervjuerna och analysen av de svar som forskarna fick in. Denna metod gjorde det möjligt för forskarna att visa på vilka värden som driver lantbrukarna att välja det ena eller andra produktionssättet.

Resultaten från studien visar flera saker, bland annat att lantbrukarna, oavsett om de har ekologisk eller konventionell produktion, drivs av en komplex mix av värderingar. Mixen inkluderar ekonomiska- (exempelvis att kunna försörja sig), affärsmässiga- (exempelvis att kunna driva och utveckla sitt företag) och produktionsrelaterade (exempelvis att hålla sig konkurrenskraftig) värderingar. Studien indikerar dock att de lantbrukare som driver ekologisk produktion lägger större vikt vid sociala värden. Både konventionella och ekologiska lantbrukare visar på värden så som ”livskvalitet”, ”lycka” och ”stolthet”, men de ekologiska lantbrukarna visar dessutom på andra, och ett större antal, sociala värden så som ”holistiskt synsätt” och ”hälsa och säkerhet i samhället”.

Enligt forskarna bakom studien kan den ökade förståelsen för vilka värden som driver valet av produktionssätt vara till nytta för beslutsfattare och rådgivare genom att kunskapen underlättar för målgruppsanpassad information. Det lyfts även fram att organisationer som KRAV kan ha nytta av förståelsen för lantbrukarnas olika värderingar för att på så sätt anpassa sin kommunikation.

Länk till studien:

G. Leduc et al. (2023) Farmers’ perceived values in conventional and organic farming: A comparison between French, Irish and Swedish farmers using the Means-end chain approach. Ecological Economics, 207, 107767.