Miljöpåverkan och livsmedelsförsörjning vid 25 procent eko i EU

2023-03-24
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Ett av målen i EU:s ”Farm to fork”-strategi är att 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030. I en rapport från IFOAM Organics Europe har forskarna Nic Lampkin och Katrin Padel undersökt hur detta mål kan uppnås samt hur det påverkar på miljö och livsmedelsförsörjning. Studien visar att livsmedelsförsörjningen inte skulle påverkas särskilt mycket om vi samtidigt minskar animaliekonsumtionen. Ökningen skulle däremot kunna leda till en rad miljöfördelar som minskad spridning av bekämpningsmedel i naturen och ökad biologisk mångfald.

I rapporten presenteras tre scenarier för hur utvecklingen fram till år 2030 skulle kunna se ut.

  1. Fortsatt linjär tillväxt av ekologisk areal till 14 procent år 2030 (nuvarande ökningstakt).

  2. En ökad tillväxt av ekologiskt till 25 procent men med ungefär samma typ av produktion som i dag.

  3. En ökad tillväxt av ekologiskt till 25 procent men med en jämnare fördelning mellan olika produktionsgrenar.

Nuvarande produktion som i scenario två består till stor del av vall- och betesmark samt grönsaksodling och permanenta grödor medan scenario tre har en jämnare fördelning med mer ekologisk växtodling än i dag.

Analysen visar att både scenario två och tre skulle ge miljömässiga fördelar i form av minskad klimatpåverkan, minskat näringsläckage, mindre spridning av bekämpningsmedel och ökad biologisk mångfald. Författarna menar att spannmålsskördarna i Europa skulle i scenario två och tre minska med 5–10 procent men att det skulle kunna kompenseras med råge genom en minskad efterfrågan på foderspannmål på grund av en minskad konsumtion av animalier. Påverkan på livsmedelsförsörjningen blir därför betydligt mindre än vad som ibland har hävdats i debatten, förutsatt att det sker en förändring i vad vi konsumerar. För att ökningen av ekologisk odling ska kunna ske måste dock de ekonomiska stöden öka markant från dagens 3 miljarder euro i genomsnitt till mellan 9 och 15 miljarder euro.

Läs en längre sammanfattning av rapporten på IFOAM:s webbplats:

Study on the environmental impacts of achieving 25% organic land by 2030 published

Läs hela rapporten:

Environmental impacts of achieving the EU’s 25% organic land by 2030 target:
a preliminary assessment