Hur klarar små ekoföretag att växa?

2022-09-09
Statistik och marknad Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

En utveckling inom omställningen till mer hållbar livsmedelsförsörjning innefattar producenter som praktiserar både ekologiskt certifierad produktion och lokalt orienterad distribution och försäljning. Frågan är hur växande ekologiskt certifierade och lokalt orienterade producenter/företag/ekonomiska föreningar klarar att gå från mindre till medel-stora initiativ: vilka specifika utmaningar/kriser som uppstår, hur de hanterar dessa och hur processen påverkar den lokala orienteringen i relation till den ekologiska? Det är frågor som tas upp i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel.

Vissa producenter har varit expansiva och alltså gått igenom faser av stark tillväxt när marknaden för ekologiska livsmedel har vuxit i Europa. Uppskalningen innebär olika utmaningar, bland annat organisatoriska, kunskapsmässiga och kvalitetsmässiga, inte minst i relation till den lokala orienteringen. Det lokala innebär ju ofta att man har småskaliga cykler, nära kontakter och relationer till enskilda kunder och leverantörer. Det blir en utmaning att upprätthålla allt detta i en växande organisation.

Artikeln undersökte fyra olika exempel från Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Exemplen innefattar två typer av producentföreningar, ett familjeägt grönsakslådprenumerationssystem, och en kooperativ detaljhandelskedja.

Alla exempel gick igenom olika typer att tillväxtprocesser och kriser och hade olika sätt att hantera dessa. Det fanns dock gemensamma faktorer som författarna sammanfattade i tre punkter, och som alltså hjälpte de fyra organisationerna att hantera kriserna, anpassa sig till en ny situation och bygga resiliens i organisationen:

Lärande och professionalisering

Att skapa en lärande organisation som kan utvecklas och lära av misstag och att ta in fler kompetenser i styrelser och bland personal, var viktiga steg för att gå ifrån enklare till mer professionella organisationer som inte är beroende av en specifik individ.

Strategisk diversifiering och flexibilitet

Diversitet i antalet marknadskanaler och i antalet och typen av produkter skapade flexibilitet. Ett sätt att diversifiera var att öka antalet distributionskanaler, inklusive de utanför regionen man definierat som sin lokala. Ett annat sätt var att ha flera ben att stå på inom samma företag (till exempel lådor, restaurang, butik).

Stabilitet genom långsiktigt och lokalt partnerskap

Det var en styrka för de undersökta företagen och föreningarna att utvecklas tillsammans med långvariga marknadspartners med liknande värderingar kring hållbarhet och kvalitet. Att de hade relationer (både affärsmässiga och ideella) med lokalsamhället skapade också mer stabilitet för organisationen.

Under alla förändringsprocesser var det den lokala komponenten som ibland behövde omförhandlas för att organisationen skulle klara nästa steg i utvecklingen eller i att hantera krisen (till exempel att sälja utanför regionen man definierat som lokal eller ta in produkter från andra regioner i sitt sortiment). Ekologisk certifiering var konstanten medan tolkningen av lokalt skiftade när de fyra olika lokalt orienterade företagen/ekonomiska föreningarna gick igenom tillväxt och kriser.

Läs hela artikeln här:

Milestad, R., S. von Münchhausen, G-T. Kvam & M. Schermer. 2022. Managing growth in medium-sized organic businesses: implications for local orientation and resilience building. Sociologia Ruralis.