Nytt faktablad om daggmaskar och deras betydelse i jordbruket

2022-08-22
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Forskningsinstitutet FiBL har nyligen publicerat en så kallad ”Technical guide” om daggmaskar. Guiden som fritt översatt till svenska heter ”Daggmaskar, den bördiga jordens arkitekter – deras betydelse och rekommendationer för att gynna dem i jordbruket” är en omfattande guide som både visar dess betydelse för jordhälsan, olika arter och hur de skiljer sig samt hur man kan gynna maskarna på olika sätt.

Faktabladet, som är på engelska, inleds med en kort introduktion om daggmaskars biologi för att därefter ta upp vilken nytta de gör i jordbruket som att de ökar infiltration, främjar rottillväxt och bryter ner döda växtämnen så att näring blir tillgänglig igen. Därefter går man igenom olika sorters maskar, vilka habitat de trivs i, vilken funktion de har samt hur många maskar som finns beroende på jordart. En granskog har exempelvis 10–15 daggmaskar per kvadratmeter medan en naturbetesmark kan ha mellan 400 och 500 maskar på samma yta.

Vidare tas en rad åtgärder upp för hur man kan gynna daggmaskar, minska negativ påverkan från exempelvis plöjning och markpackning, samt hur olika sorters gödsling har betydelse. Positiva åtgärder kan vara en varierad växtföljd, vallodling, gröngödsling och permanenta betesmarker.

Läs hela faktabladet här: Earthworms – Architects of fertile soils – Their significance and recommendations for their promotion in agriculture

FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau/Research Institute of Organic Agriculture) bedriver forskning om ekologiskt jordbruk och har kontor i Schweiz, Tyskland och Österrike.