Ogräs är oproportionerligt värdefulla för pollinerande insekter

2022-06-23
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Pollinerande insekter hotas av jordbrukets intensifiering och att så in blomremsor har blivit en populär åtgärd för att öka tillgången till nektar och pollen för pollinerare i jordbrukslandskapet. Det finns dock tidigare forskning som indikerar att ogräs också kan vara värdefulla för pollinerare. En ny engelsk studie har därför jämfört antalet och artdiversiteten av pollinerande insekter hos ogräs jämfört med växter som rekommenderas för användning i blomremsor.

I en fältstudie utvärderades hur attraktiva de tre ogräsen stånds, vägtistel och åkertistel var i jämförelse med 14 arter som brukas användas i blomremsor. Man fann man att antalet och artdiversiteten av blombesökande insekter i genomsnitt var dubbelt så hög för ogräsen som för arterna som rekommenderas för blomremsor. I en kompletterande litteraturstudie fann man ett liknande mönster både för blombesökande och växtätande insekter.

Författarna menar att resultaten kan förklaras av att ogräsarterna ofta är välspridda, har hög nektarproduktion och har blommor med nektar och pollen som är tillgängligt för många olika pollinerare. Deras slutsats är att ogräsens värde för pollinerare och biologisk mångfald mer generellt har underskattats. De föreslår därför vidare forskning om hur produktiv odling kan kombineras med förekomst av ogräs.

Läs hela studien:

Balfour, N. J., & Ratnieks, F. L. (2022). The disproportionate value of ‘weeds’ to pollinators and biodiversity. Journal of Applied Ecology 59: 1209-1218.