Är det möjligt att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling?

2022-06-23
Statistik och marknad Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Det är från tidigare forskningssammanställningar känt att ekologisk odling i genomsnitt har högre biologisk mångfald och en lägre skörd per ytenhet. Nu har den första sammanställningen av studier som mätt båda aspekterna samtidigt publicerats. Studien visar att det finns stor variation som kan vara möjligt att utnyttja för att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling.

Studien bekräftade att det vanligaste utfallet i jämförelser av konventionell mot ekologisk odling var högre artrikedom men lägre skörd i eko. Effekterna var av liknande magnitud: artrikedom ökade med 23 procent och skörden minskade med 17 procent i eko, vilket också ligger i ungefärlig linje med tidigare studier. Det var bara för växter och mikrober som det fanns ett negativt men fortfarande svagt samband mellan skillnaden i skörd och artrikedom i de olika studierna. Det betyder att det kan finnas rum för öka den biologisk mångfalden utan att det sker på någon bekostnad av skörd. Avvägningen mellan artrikedom och skörd var tydligast i spannmålsgrödor – i andra grödor finns det fortfarande en positiv effekt på artrikedomen av ekologisk odling, men ingen eller liten negativ påverkan på skörden.

Sammantaget visar studien att det finns stor variation som kan vara möjligt att utnyttja för att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling.    

Läs hela studien:

Gong, S., Hodgson, J. A., Tscharntke, T., Liu, Y., van der Werf, W., Batáry, P., ... & Zou, Y. (2022). Biodiversity and yield trade‐offs for organic farming. Ecology Letters.