Fördelar av ekologisk odling för artrikedomen av blommande växter på olika skalor

2022-05-06
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Forskare vid Lunds universitet har studerat artrikedomen av blommande växter på 19 skånska gårdar, både ekologiska och konventionella. Resultaten visar att artrikedomen var högre på de ekologiska gårdarna i slättlandskap medan man i varierade landskap med hög andel betesmarker inte kunde hitta någon skillnad.

Fördelarna av ekologiskt lantbruk för biologisk mångfald har till största delen studerats på fältnivå. Om sådana fördelar består på större skala i landskapet beror på om de olika grödorna och miljöerna bidrar med unika arter till gårdens artpool, eller om den mindre artrikedomen inom konventionell odling på ett enskilt fält kan kompenseras av att de olika fälten och miljöerna bidrar med fler unika arter till gårdens artpool.

I en ny studie från Lunds universitet har Romain Carrié och hans kollegor studerat artrikedomen av blommande växter på olika skalor på 19 skånska gårdar (10 ekologiska och 9 konventionella). På varje gård inventerades blommande växter fem gånger under odlingssäsongen i tre typer av miljöer: spannmålsfält, vallar och betesmarker. På den lokala skalan fann man att artrikedomen av blommande växter var högst i betesmarkerna och lägst i spannmålsfälten. Artrikedomen av blommande växter var högre i de ekologiskt jämfört med konventionellt odlade spannmålsfälten, medan artrikedom inte skiljde sig mellan odlingssystemen i vallarna och betesmarkerna.

Växtsamhällena i de olika miljöerna var mer olika varandra på ekologiskt jämfört med konventionellt odlade gårdar, speciellt i de ekologiskt odlade spannmålsfälten där det fanns herbicid-känsliga växtarter som man inte hittade i vallarna eller betesmarkerna. På gårdskalan när man la ihop de olika miljöerna var artrikedomen av blommande växterna högre på ekologiskt jämfört med konventionellt odlade gårdar i slättlandskap med liten andel betesmarker i landskapet. I mer varierade landskap med högre andel betesmarker fanns det dock inget skillnad i artrikedomen av blommande växter mellan odlingssystemen. Det var en högre proportion av blommande växter som hittades på endast ekologiskt odlade gårdar (37 %) jämfört med arter som endast hittades på konventionelllt odlade gårdar (27 %).

Sammantaget visar studien att ekologisk odling gynnar artrikedomen av blommande växter på fältnivå genom att gynna arter som förekommer unikt i spannmålsfält och att detta leder till en högre artrikedom av växter på ekologiskt odlade gårdar, i alla fall i slättlandskap.

Läs hela studien:

Carrié, R., Ekroos, J., & Smith, H. G. (2022). Turnover and nestedness drive plant diversity benefits of organic farming from local to landscape scales. Ecological Applications. In press