Amkor löser parasitproblem för mjölkraskalvar

2022-03-30
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Amko-system där diande ekologiska mjölkraskalvar släpps på bete vid tidig ålder kan fungera utan att behöva avmaska någon kalv.

Att föda upp mjölkraskalvar i ekologisk produktion med en amko har blivit mer vanligt i Frankrike under de senaste tio åren. I det franska systemet föder en amko upp två till fyra kalvar under så lång tid som upp emot sju till nio månaders ålder. Det finns många studier om de positiva effekterna av amko-system på djurvälfärd och kalvens tillväxt, men nu har franska forskare även studerat hur systemet påverkar djurens parasitbelastning.

Systemet innebär att en kalv kan komma ut på bete tillsammans med amkon redan vid en månads ålder och utsätts då för betesburna parasiter. Därför studerade de franska forskarna de vanliga parasiterna löpmagsmask (Ostertagia ostertagi) och lungmask (Dictyocaulus viviparus) genom att ta träck och blodprov både på kalvarna och amkorna under kalvarnas första betessäsong. Totalt 497 och 405 förstagångsbetande kalvar ingick i studierna under 2018 respektive 2019.

Kalvarnas hade generellt lite magmask och ingen av kalvarna i studien behövde avmaskas. Dock ökade infektionen något med antalet kalvar per ko och även under betessäsongen. Amkornas status var däremot ganska stabil under säsongen. Beroende på hur länge kalvarna varit på bete hade mellan 3 och 62 procent antikroppar mot lungmask. Men bara 6 procent av kalvarna i studien hade hosta.

Forskarna menar att flera faktorer kan ha bidragit till den låga parasitbelastningen. När motståndskraftiga amkor betar tillsammans med mottagliga kalvar, som fortfarande diar och inte får i sig så mycket från betet, rensar korna i viss mån betet från larver vilket ger en utspädningseffekt. Denna avtar ju fler kalvar varje amko föder upp. Alla producenter som medverkade i studien hade dessutom en bra betesstrategi för att motverka parasitinfektion. Sommaren 2018 var torr medan sommaren 2019 var regnig, så det var svårt att dra någon slutsats om vädrets påverkan på resultaten.

Läs mer i Veterinary Parasitology: Gastrointestinal nematode and lungworm infections in organic dairy calves reared with nurse cows during their first grazing season in western France

Nyheten är hämtad från Jordbruksverkets Ekobrev