Ny rapport samlar kunskap om bioraffinering av vallprotein

2022-02-11
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en ny rapport har danska forskare samlat de senaste årens forskning kring möjligheten att utvinna protein från vall. Publikationen täcker hela processen från odling, raffinering och utfodring av proteinkoncentrat och övriga restfraktioner.

Det finns stora möjligheter för en hög avkastning av protein från vallen och att öka vallarealen i växtföljder med mycket spannmål har stora klimat- och miljöfördelar. Med nuvarande teknik anser forskarna att det går att utvinna 40 procent av det protein som finns i grönmassan och skapa ett proteinkoncentrat med ett proteininnehåll på 50 procent. Utfodringsförsök har bekräftat att vallproteinet kan ersätta mer traditionella proteinkällor i fodret till grisar och fjäderfä utan att produktionen försämras. Restfraktionen innehåller omkring 15–18 procent råprotein och har varit ett utmärkt grovfoder till mjölkkor.

Det pågår även forskning kring hur vallproteinet skulle kunde användas för direkt human konsumtion och resultaten verkar lovande men det kräver ett godkännande från EU som bekräftar att vallprotein är lämplig som humanföda. I dagsläget krävs även mer forskning för att fastslå proteinkvaliteten för användning till människor.

De första kommersiella anläggningar för bioraffinering av vallprotein är nu på plats i Danmark men det finns stora ekonomiska osäkerheter i produktionen. Prisarna på protein är högst inom ekologisk produktion och här kan vallproteinet konkurrera med andra proteinfodermedel i en när framtid. Det finns dock stora utmaningar kopplad till effektiv och miljövänlig transport och logistik samt att energin i raffinaderiet bör komma från förnybara energikällor.

Nyheten om rapporten kan du finna här: Ny rapport samler viden om bioraffinering af grøn biomasse i Danmark 

Rapporten som är på engelska hittar du här: Green biorefining of grassland biomass