Reducerad jordbearbetning kan öka kolinlagringen i ekologisk odling

2022-01-24
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Minskad jordbearbetning har förts fram som en odlingsmetod för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. I en ny studie har man undersökt om reducerad jordbearbetning i ekologisk odling ökar mängden organiskt kol i marken.

Studien baserades på totalt nio fältförsök i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz som jämförde konventionell jordbearbetning med plöjning mot reducerad jordbearbetning. Försöken hade drivits under 8–21 år och låg på olika jordarter med lerhalter från 10 till 50 procent. Jordprover togs ner till en meters djup, vilket är djupare och ger en mer komplett bild av kolförrådet i marken jämfört med flera tidigare studier. Mängden organiskt kol i marken ökade med en högre ler/silt-proportion, nederbördsmängd och användning av organiska gödselmedel. Reducerad jordbearbetning ökade mängden organiskt kol i marken med 20,8 procent i ytlagret (0–10/15 cm), minskade mängden i mellanlagret med maximalt 6,6 procent (15/20–30 cm) och ökade mängden i det djupaste lagret (70–100 cm) med 14,4 procent.

Den förändrade stratifieringen mellan yt- och mellanlagret berodde förmodligen på att mer organiskt material omfördelas från yt- till mellanlagret vid plöjning jämfört med vid en grundare, reducerad jordbearbetning. Den ökade mängden organiskt kol i det djupaste lagret var svårare att förklara. Rötter och daggmaskar kan visserligen transportera organiskt kol nedanför bearbetningsdjupet, men i separata studier fann man inte stöd för att det fanns mer rötter eller daggmaskar i försöksleden med reducerad jordbearbetning. Forskarna pekar på att det är svårare att tillförlitligt mäta mängden kol längre ner i marken eftersom jorden är mer ojämn med mer sten och att resultatet skulle behövas följas upp i ytterligare studier.

Totalt sett ökade mängden organiskt kol i marken med 3,6 procent (0–100 cm). Grödornas biomassa var i genomsnitt 8 procent lägre vid reducerad jordbearbetning vilket minskade skörderesternas tillskott av kol till marken, men detta vägdes upp av ett ökat tillskott av organiskt kol från ogräs som hade en högre biomassa vid reducerad jordbearbetning. Författarna drar därför slutsatsen att reducerad jordbearbetning har en potential att öka kolinlagringen i ekologisk odling, men att ytterligare forskning och utveckling behövs för att kunna göra det utan skördeförluster.

Läs hela studien:

Krauss, M., Wiesmeier, M., Don, A., Cuperus, F., Gattinger, A., Gruber, S., ... & Steffens, M. (2022). Reduced tillage in organic farming affects soil organic carbon stocks in temperate Europe. Soil and Tillage Research216, 105262.