Hur skalar vi upp ekologiska och hållbara livsmedelssystem?

2021-12-21
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Trots utvecklingen av innovativa produktionssystem är stora delar av livsmedelssystemet fortsatt ohållbart. Det beror på felsatsningar och ett bristande fokus på de grundläggande hållbarhetsutmaningarna. Det menar i alla fall aktörerna bakom projektet Foodlever, ett treårigt (2020-2023) forskningsprojekt med syfte att identifiera hävstångseffekter centrala för utvecklingen och uppskalningen av befintliga ekologiska livsmedelssystem.

Till skillnad från många andra hållbarhetssatsningar adresserar Foodlevers de nyckelfaktorer som skapar ohållbara livsmedelssystem. Genom att ta ett systemperspektiv och studera innovativa lösningar i flera olika europeiska länder (inklusive Belgien, Finland, Tyskland, Italien, Polen, Rumänien och Storbritannien) avser forskarna i projektet att identifiera best practice beträffande hållbara livsmedelssystem.

Fokus ligger på en bred ansats där resurseffektivitet studeras utifrån flera perspektiv och där miljörelaterade-, ekonomiska, sociala-, och styrnings- (governance)-aspekter tas i beaktande. Olika typer av distributionskedjor undersöks med syfte att hitta effektiva sätta att knyta samman producenter och konsumenter, och därmed skapa resurssnåla och hållbara system.

Utöver att identifiera resurseffektiva system, vill forskarna belysa ineffektiva lösningar och beskriva de beslutsprocesser som lett fram till dessa lösningar. På så sätt hoppas man kunna hitta både de processer som är kritiska för att skapa innovativa och hållbara livsmedelssystem och de processer som utgör barriärer för denna utveckling. Genom att analysera förändringar på mikronivå ur ett systemperspektiv avser man kunna identifiera de förändringar som ger ringar på vattnet och kan skapa förändring även i större skala.

Projektet omfattar fem arbetspaket och drivs av ett konsortium av nio parter från sju olika länder. För att säkerställa ett systemperspektiv och skapa förutsättningar för att hantera komplexiteten i den breda ansatsen deltar forskare från flera olika discipliner, inklusive humangeografi, jordbruksvetenskap, samhällsvetenskap, och agroforestry.

Läs mer på Foodlevers webbplats