Hur påverkar ersättningen för ekologisk produktion landsbygdsutveckling, miljö och klimat?

2021-12-21
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Jordbruksverket

Jordbruksverket utvärderar landsbygdsprogrammet åren 2014–2020. Nyligen släpptes rapporten om hur ersättningen för ekologisk produktion påverkar landsbygdsutveckling, miljö och klimat. Utredarna konstaterar att ekologisk produktion bland annat bidrar mer till diversifiering och innovation.

Ekologisk produktion kan stärka lönsamheten och konkurrenskraften
Ekologiska lantbrukare är något mer benägna att sälja sina produkter på den lokala marknaden eller i samverkan med ett lokalt förädlingsföretag. Det påverkar den lokala ekonomin positivt, exempelvis på så sätt att nya arbetstillfällen skapas och samverkan ökar lokalt.

Lantbrukare med ekologisk produktion är mer benägna att diversifiera sina företag. En större andel av de ekologiska lantbrukarna än av de konventionella bedriver sidoverksamheter inom besöksnäringen.

Lantbrukare med ekologisk produktion är något mer benägna att vara innovativa. Det innebär att de till exempel introducerar nya produkter i större utsträckning och för större marknader.

Ekologisk produktion förbättrar miljön på flera sätt
Lantbrukare med ekologisk produktion tycker att det är särskilt viktigt att bidra till att bevara biologisk mångfald och minska användningen av växtskyddsmedel.

Den ekologiska produktionens klimatpåverkan är svår att bestämma
Om man ser till hur mycket mark produktionen kräver kan man säga att den påverkar klimatet negativt – ekologiska lantbruk förbrukar nämligen mer bränsle och ger en mindre produktion än konventionella. Men om man i stället tar hänsyn till att ekologisk produktion använder mindre mineralgödsel kan effekten ses som positiv.

Nyheten är hämtad från Jordbruksverkets Ekobrev. Rapporten hittar du på Jordbruksverkets webbplats: Ersättning för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet